دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 13، پاییز و زمستان 1388 (13) 
2. مقایسه میزان اضطراب در پایگاه‌های هویت

صفحه 9-20

حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف؛ سعید شیخ‌روحانی


4. تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه تجربه سوگ (GEQ) در نمونه ایرانی

صفحه 35-48

سمیه مهدی‌پور؛ شهریار شهیدی؛ رسول روشن؛ محسن دهقانی