دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 10، اردیبهشت 1387 (10) 
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس احساس امنیت تهران (TFSS)

صفحه 49-60

علی دلاور؛ علی‌محمد احمدوند؛ علی‌محمد رضایی