راهنمای نگارش مقاله در نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت

پژوهشگران گرامی،
لطفا قبل از تنظیم مقاله خود براساس شیوه‌نامه نگارش مقاله در این نشریه و به منظور ارسال مقاله خود، به اطلاعیه مندرج در صفحه شخصی خود توجه و دقت نمایید.

نویسنده/نویسندگان گرامی، حسب مصوبه کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر تغییر نام نشریه دانشور رفتار به دو فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت، نشریه حاضر پذیرای مقاله هایی در  دو گستره یاد شده می باشد.

 
الف) نحوه تایپ مقاله:

 1. تایپ در محیط نرم‌افزار Microsoft Office Word با تنظیم های کامل زبان فارسی، انجام شود.
 2. تایپ متن فارسی با رعایت فاصله و نیم‌فاصله باشد (به طور نمونه؛ "می‌شود"، "کتاب‌ها"، "کم‌تر"، "بیش‌تر" و ...).
 3. رسم جداول، تایپ اعداد و ارقام" به فارسی بوده و "اعداد اعشاری" نیز به شکل نمونه (47/3) تایپ شود . از " فاصله گذاشتن"به وسیله ،"تب" و یا  "اینتر" در این جا، خودداری شود.
 4. از قلم بولد شدهB Nazanin  با اندازه 12 برای تایپ متن فارسی، قلم معمولی B Zar با اندازه 11 برای چکیده فارسی و نیز قلمTime new roman  با شماره 9 برای متن انگلیسی، استفاده کنید.
 5. منحنی‌ها، نمودارها و اشکال به صورت سیاه و سفید و به کمک نرم افزار Microsoft Office Word  ترسیم و تنظیم، شده باشند.
 6. جداول و نمودارها باید به وسیله شماره، مشخص گردند و در متن مقاله‌ نیز با همان شماره، مورد اشاره قرار گیرند. (مانند جدول 1، نمودار 2)
 7. اسامی و اصطلاحات لاتین باید در زیر همان صفحه، زیرنویس شوند.
 8. چنانچه مقاله، مستخرج از طرح پژوهشی مصوب است، در پاورقی صفحه نخست، با ذکر مرکز/ موسسه تامین کننده اعتبار طرح پژوهشی، مراتب زیرنویس شود.
 
ب) ترتیب عناوین و ساختار مقاله:
 1. عنوان (با فونت بولد شده B Traffic با شماره 20).
 2. نویسنده و یا فهرست مشخصات نویسندگان به شکل نمونه زیر (رعایت موارد ذیل، جهت درج مشخصات نویسنده/گان، در چکیده فارسی و انگلیسی، ضروری است به علاوه توصیه می شود؛ آخرین شماره چاپ شده مجله را برای تنظیم مقاله خود، ملاحظه کنید)؛
- نام و نام ‌خانوادگی نویسنده/ نویسندگان (در چکیده فارسی با قلم بولد شده BZar با شماره 11).
- شماره گذاری روی اسامی نویسنده/گان و زیر نویس مشخصات آنان به ترتیب با رعایت؛ 1) سطح ‌تحصیلی/ مرتبه علمی، 2) گروه‌ آموزشی، 3) نام دانشگاه (در چکیده فارسی با قلم معمولی  B Lotus با شماره 11).
- ستاره گذاری و تعیین نویسنده مسئول در صورت تعدد نویسندگان به همراه آدرس پست الکترونیک وی (در چکیده فارسی با قلم معمولی  BZar با شماره 9).
 1. چکیده فارسی(200 تا 300 کلمه) به همراه کلید واژه‌ها (حداکثر هفت کلمه) شامل)مقدمه، روش، نتایج، بحث و نتیجه گیری و کلید واژه)
 2. چکیده انگلیسی:شامل)مقدمه، روش، نتایج، بحث و نتیجه گیری و کلید واژه)
 3. مقدمه.
 4. روش :شامل( نوع پژوهش ، آزمودنی : جامعه آماری و نمونه پژوهش ، ابزارهای  پژوهش، شیوه انجام پژوهش و شیوه تحلیل داده‌ها.)
 5. نتایج.
 6. بحث و نتیجه گیری.
 7. منابع.

 
ج) شیوه ارجاع دهی در متن
ارجاع‌دهی را از شروع مقاله، تنها با ذکر شماره منبع مورد استفاده در داخل کروشه [ ]،  انجام داده و تا آخرین منبع استفاده شده، ادامه دهید (از گذاشتن پرانتز در متن مقاله و ذکر؛ فامیل مولف، سال و صفحه در آن، خودداری کنید). در فهرست منابع پایانی، منابع مورد استفاده را به ترتیب شماره آن در متن مقاله، پشت سر هم قرار دهید. چنانچه استفاده از منبعی، تکرار شده است، شماره همان منبع مورد استفاده را مجددا در متن ً، اشاره کنید.

د) شیوه منبع نویسی در فهرست منابع

فارسی
-   مقاله: نیک نفس، پدرام (1377). بررسی نوزادان مادران دیابتی. مجله بیماری‌های کودکان، سال 3، شماره 2، صص 85-63.
-   کتاب: قره‌باغیان، مرتضی (1370). اقتصاد رشد و توسعه. تهران: نشر نی.
-   ترجمه کتاب: لایون، دیوید (1380). پسامدرنیته، ترجمه محسن حکیمی. تهران: انتشارات آشیان.
-   فصلی از کتاب: بهرامی، فریدون و نوحی، علینقی (1375). کنترل کیفیت آزمایش‌های لیپید‌های سرم. در: تضمین کیفیت آزمایشگاهی؛ محمدی، حسن و جلیلی، حسین، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، صص 50-61.
-   پایان نامه- احمدی،‌ جواد (1377). تأثیر نمک‌ یدددار در کاهش‌ ندول‌ اندازه‌ گواتر در شهریار. پایان‌نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، تهران‌: انستیتو تحقیقات‌ تغذیه‌، دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ شهید بهشتی‌.
مقاله‌ منتشر نشده- محمدی،‌ حسن‌ و احمدی،‌ جواد. عوارض‌ ناشی‌ از مصرف‌ کینیدین‌ در 300 بیمار قلبی‌. مجله‌ نظام‌ پزشکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، زیر چاپ‌.
 
  
غیر فارسی
  
مقاله

Looker, A.C.& Dullman. R.R. (1997). Prevalence of iron deficiency in united states. J. Am. Med. Assoc.: Vol 277: PP.973-976.

 
کتاب

Norman. I.J.& Redfem, S.J.(ed.) (1996). Mental health care for elderly people. New York: Churchill living stone.

 
فصلی از کتاب

Phillips, S.J.& whisnant, J.P. (1995). Hypertension and stroke. In. Laragh, J.H.& Brenner, B.M. (ed), Hypertention: Phathophy siolo gy, diagnosis , and management. New York: Raven press, pp.78-465.

 
پایان‌نامه

Kaplan SJ. (1995). Post-hospital home health care: the elderly's access & utilization [dissertation]. St. Louis (MO): Washington Univ.

 
مقاله‌ منتشر نشده

Leshner AI. (1996). Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. In press.

 
سازمان‌ به‌ عنوان‌ مؤلف‌ و ناشر

Institute of Medicine (US) (1992). Looking at the future of the Medicaid program. Washington:  The Institute.

 
ه) شرایط داوری و پذیرش مقاله:

 1. مقاله ارسالی نباید در نشریه داخلی و خارجی دیگر و یا همایش، به چاپ رسیده باشد به علاوه مقاله همزمان برای سایر نشریه ها نیز، ارسال نشده باشد.
 2. مقاله مستخرج از پژوهش نویسنده/ نویسندگان باشد.
 3. داوری اولیه برای مقاله های دریافتی انجام و سپس در صورت احراز شرایط عمومی اولیه فوق الذکر، جهت داوری برای سه داور، ارسال می گردد. چنانچه مقاله مورد تایید حداقل دو نفر از آنان، قرار نگرفت، عدم اولویت به نویسنده ابلاغ می‌گردد. اگر حداقل دو نفر از داوران، اصلاح مقاله را پیشنهاد دهند، نظر داوران، به اطلاع نویسنده خواهد رسید. نویسندگان محترم باید مقاله اصلاح شده را که در آن بخش های تغییر یافته با رنگ قرمز مشخص شده است به همراه نامه شرح نحوه اصلاحات، در سایت مجله درج نمایند.
 4. مقاله اصلاحی نگارنده/گان، جهت داور نهایی ارسال می شود و در صورت دریافت تایید نهایی از سوی وی به علاوه تامین همه شروط نگارشی و تنظیمی فوق الذکر، در اولویت چاپ قرار می‌گیرد.
 5. هویت نویسنده/گان و داوران برای یکدیگر، نامشخص است.
 6. نویسندگان در ارجاعات خود به حداقل دو مقاله از شماره های قبلی نشریه روان شناسی بالینی و شخصیت )دانشور رفتار) ارجاع و آن ها را در فهرست منابع مقاله خود، رنگی کنند.
 7. مقاله های پژوهشی حوزه فرهنگ ایثار و شهادت چنانچه در راستای حیطه موضوعی نشریه باشند، در اولویت قرار می گیرند.
 8. تکمیل و ارسال تصویر اسکن شده فرم تعهدنامه نویسندگان مقاله به همراه فایل‌های مقاله ضروری است. مقالاتی که فرم مذکور را نداشته باشند، بررسی نخواهند شد.
          این فرم باید توسط همه نویسندگان و نویسنده مسئول مقاله به صورت دستی امضا شود.

     9. مقالات ارسالی که مطابق راهنمای نگارش مقاله در این نشریه تنظیم نشده باشند، عودت داده خواهند شد.

دانلود راهنمای نگارش مقاله در نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت


دفعات مشاهده: 11871 بار   |   دفعات چاپ: 465 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 3 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Scientific Journal of Clinical Psychology & Personality

Designed & Developed by : Yektaweb