دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت- هیات تحریریه
اعضاء هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضاء هیات تحریریه نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار سابق)

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

1

دکتر محمد علی اصغری مقدم

شاهد

2

دکتر غلامعلی‌افروز

تهران

3

دکتر باقر ثنایی‌ذاکر

تربیت معلم

4

دکتر محمود دژکام

علوم‌پزشکی‌‌شهیدبهشتی

5

دکتر علی دلاور

علامه طباطبایی

6

دکتر رسول روشن چسلی

شاهد

7

دکتر محمد زاهدی‌اصل

علامه طباطبایی

8

دکتر محمدرضا شعیری

شاهد

9

دکتر حسین شکرکن

شهید چمران اهواز

10

دکتر علی فتحی‌آشتیانی

علوم پزشکی بقیه‌ا...

11

دکتر سقراط فقیه‌زاده

تربیت مدرس

12

دکتر احمدعلی نوربالا

علوم پزشکی تهران

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت:
http://cpap.shahed.ac.ir/find.php?item=1.41.24.fa
برگشت به اصل مطلب