دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت- داوری نهائی
راهنما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  به همان شیوه داوری اولیه وارد بخش داوری مقالات شده، واین بار فایلهای ضمیمه ای که در زیر عنوان هرمقاله وجود دارد را ذخیره و بررسی نمایید.یکی ازاین فایلها، مقاله اصلاح شده با اصلاحات های لایت شده و دیگری نامه ای است که نویسنده خطاب به داور مقاله خود ارسال کرده است و حاوی شرح بند به بند اصلاحات مقاله اش می باشد.پس از بررسی مقاله مجددا با کلیک روی گزینه Review قادر به تکمیل فرم داوری خواهید بود.

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت:
http://cpap.shahed.ac.ir/find.php?item=1.76.31.fa
برگشت به اصل مطلب