دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت- پرداخت هزینه بررسی مقالات
پرداخت هزینه بررسی مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند، از این پس دفتر نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت، مبلغ 1.000.000 ریال جهت صدور پذیرش مقالات، از نویسندگان دریافت خواهد نمود. لازم به ذکر است که این مبلغ، پس از دریافت مقاله، بررسی آن و در صورت پذیرش نهائی، دریافت خواهد شد.

 نویسندگان محترم مبلغ مذکور را به حساب شماره 0105871955000 بانک ملی ایران، به نام مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شاهد واریز نموده و رسید بانکی را اسکن و ضمیمه مقاله ارسالی خود نمایند.

این مبلغ پس از تایید پذیرش مقاله توسط دفتر نشریه از نویسندگان دریافت و سپس گواهی پذیرش به آدرس ایمیل نویسنده ارسال خواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت:
http://cpap.shahed.ac.ir/find.php?item=1.77.33.fa
برگشت به اصل مطلب