دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت- پایگاه‌های نمایه‌کننده نشریه
پایگاه‌های نمایه‌کننده نشریه علمی - پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ضریب تاثیر یا IF نشریه روان‌شناسی بالینی و شخصیت در سال 1394 در پایگاه «گزارش‌های استنادی نشریات فارسی» متعلق به پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) برابر با 0.333 است. همچنین این نشریه به لحاظ شاخص کیفیت در رشته، در چارک اول (Q1) نشریات روانشناسی بالینی نمایه شده در این پایگاه قرار دارد. (منبع)

AWT IMAGEوضعیت نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت در رتبه‌بندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت در رتبه‌بندی سال 1396 نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توانست با کسب 58 امتیاز رتبه C را به خود اختصاص دهد. قابل ذکر است که در رتبه‌بندی قبلی نشریات وزارت علوم در سال 1394 این نشریه با کسب 72 امتیاز در رتبه B قرار داشت.

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت:
http://cpap.shahed.ac.ir/find.php?item=1.80.35.fa
برگشت به اصل مطلب