تأثیر تحصیلات‌ بر تغییر ساختار طرحواره‌های‌ تبعیض‌ جنسی‌

نویسنده

چکیده

مردان‌، تحت‌تأثیر آموزش‌ها و ارزش‌های‌ جامعه‌، رفتارهای‌ ویژه‌ای‌ را برای‌ زنان تعیین‌ و طبقه‌بندی‌ می‌کنند. این‌ باورها‌ نظیر ترسو بودن‌، حسادت‌ و... که اغلب‌ نادرستند‌ موجب‌ تیپ‌‌بندی‌ جنسی‌ شده، تصورهای‌ قالبی‌ را فراهم‌ می‌سازند. بدین‌‌سان‌ طرحواره‌ها با ساخت‌های‌ شناختی‌ شکل‌ می‌گیرند. تغییر و اصلاح‌ طرحواره‌ها با افزایش‌ آگاهی‌، امکان‌ پذیرند. هدف‌ این‌ پژوهش‌، بررسی‌ تأثیر سطح‌ تحصیلات‌ مردان‌ در تغییر ساختار طرحواره‌های‌ تبعیض‌ جنسی‌ است‌. برای‌ رسیدن‌ به‌ این هدف‌، 200 نفر مرد در دو سطح‌ بالای‌ دیپلم‌ و زیر دیپلم در چهار مقطع‌ تحصیلی‌ به‌ روش‌ نمونه‌گیری‌ تصادفی‌ طبقه‌ای‌ شناسایی‌ وا نتخاب‌ شدند و پاسخ‌های‌ آنان‌ به‌ مقیاس‌ ده‌ سؤالی‌ که‌ از روایی‌ و پایایی‌ لازم‌ برخوردار است‌، جمع‌آوری‌ شد.
نتایج‌ تحلیل‌ نشان‌ می‌دهد که‌ بالا رفتن‌ سطح‌ تحصیلات‌ در تغییر و اصلاح‌ طرحواره‌ها مؤثر است‌ و مردانی‌ که تحصیلات‌ بالاتری دارند، در مورد ویژگی‌های‌ رفتاری‌ زنان‌، نگرش‌ بهتری‌ نشان‌ می‌دهند.

کلیدواژه‌ها