درباره نشریه

نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت، با هدف کمک به پیشبرد و توسعه علمی در حوزه‌های مختلف مرتبط با روانشناسی بالینی و شخصیت به انتشار مقالات پژوهشی اصیل (Original Article) پژوهشگران مختلف می‌پردازد.

عنوان نشریه: روانشناسی بالینی و شخصیت
توالی انتشار: دوفصلنامه (2 شماره در سال)
تاریخ شروع انتشار: مهر 1382
نوع انتشار: الکترونیکی
زبان انتشار متن کامل مقالات: فارسی
زبان انتشار چکیده مقالات: فارسی و انگلیسی
تاریخچه و تغییرات انتشار:

- از مهر 1382 تا اسفند 1389 انتشار با عنوان «دانشور رفتار» و به صورت دوماهنامه (توضیح اینکه نشریه دانشور رفتار به صورت دوماهنامه منتشر می‌شده ولی از آنجا صرفا 2 شماره از 6 شماره آن در هر سال متعلق به مقالات حوزه روانشناسی بالینی و شخصیت بوده است، لذا پس از تفکیک نشریه تخصصی «روانشناسی بالینی و شخصیت» از دانشور رفتار، در آرشیو سال‌های 1382 تا 1389 صرفا همین دو شماره مربوطه درج شده است.)


- از فروردین 1390 به بعد انتشار با عنوان «روانشناسی بالینی و شخصیت» و به صورت دوفصلنامه

شاپای الکترونیکی: 23454784
اعتبار و رتبه علمی نشریه:

- از 1 خرداد 1380 تا پایان سال 1397 دارای اعتبار علمی - پژوهشی از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

- سال 1398 دارای اعتبار علمی و رتبه «ب» از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اهداف و محورهای موضوعی نشریه: مشاهده
نوع مقالات قابل انتشار:

پژوهشی (Research Article)

صاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه شاهد
مدیر مسئول و سردبیر: دکتر رسول روشن چسلی
دبیر اجرایی: منصوره درویش
اعضای هیات تحریریه نشریه: مشاهده
اصول اخلاقی نشریه: مشاهده
فرمت متن کامل مقالات: PDF
نحوه دسترسی به متن کامل مقالات: به صورت دسترسی آزاد (Open Access)
نوع مجوز دسترسی به متن کامل مقالات: به صورت «اختیار - غیر تجاری» (CC-BY-NC) (اطلاعات بیشتر)
نوع داوری مقالات: داوری توسط همتایان علمی (Peer-Review) و به صورت دوسو مخفی (Double Blind)
نرم‌افزار مشابهت‌یاب مقالات: سامانه همانندجوی ایرانداک (اطلاعات بیشتر)
پایگاه‌های نمایه‌کننده نشریه: مشاهده
وبسایت نشریه: http://cpap.shahed.ac.ir
نشانی پست الکترونیکی نشریه: cpap@shahed.ac.ir
تماس با نشریه: مشاهده