اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رسول روشن چسلی

دکتری روانشناسی استاد دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

rasolroshanyahoo.com

سردبیر

دکتر رسول روشن چسلی

دکتری روانشناسی استاد دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

rasolroshanyahoo.com

مدیر اجرایی

منصوره درویش

کارشناس علم اطلاعات و دانش‌شناسی کارشناس اداره انتشارات، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

cpapshahed.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدعلی اصغری مقدم

دکتری روانشناسی بالینی استاد بازنشسته دانشگاه شاهد، تهران، ایران

asghari7agmail.com

دکتر غلامعلی افروز

دکتری روانشناسی استاد ممتاز دانشگاه تهران، تهران، ایران.

afroozut.ac.ir

دکتر علی دلاور

دکتری روش‌های تحقیق و آمار استاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

delavaraliyahoo.com

دکتر رسول روشن چسلی

دکتری روانشناسی استاد دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

rasolroshanyahoo.com

دکتر فیروزه سپهریان آذر

دکتری روانشناسی پروفسور دانشگاه ارومیه

f_sepehrianyahoo.com

دکتر فرامرز سهرابی اسمرود

دکتری روانشناسی بالینی استاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

asmar567yahoo.com

دکتر محمدرضا شعیری

دکتری روانشناسی دانشیار دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

shairigmgmail.com

دکتر حسین شکرکن

دکتری روانشناسی استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

shokrkon_hyahoo.com

دکتر مهناز علی‌اکبری دهکردی

دکتری روانشناسی استاد دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب، تهران، ایران.

aliakbaridehkordigmail.com

دکتر ابوالقاسم عیسی‌مراد رودبنه

دکتری روانشناسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

a_isamorad_syahoo.com

دکتر علی فتحی آشتیانی

دکتری روانشناسی استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران.

afa1337gmail.com

دکتر ابوالقاسم یعقوبی

دکتری روانشناسی تربیتی استاد دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

yaghobi41yahoo.com