بررسی‌ تعارض‌ نقش‌های‌ شغلی‌ - خانوادگی‌ و عوامل‌ اجتماعی‌ مؤثر

نویسنده

دانشگاه شاهد

چکیده

موضوع‌ تحقیق‌ حاضر، بررسی‌ تعارض‌ نقش‌های‌ شغلی‌ - خانوادگی‌ و عوامل‌ اجتماعی‌ مؤثر بر آن‌ است‌، در این‌ تحقیق‌ سعی‌ شده‌ است‌ با استناد به‌ دو رویکرد کمیابی‌ و انباشتگی‌ نقش‌، به‌ویژه‌ نظریه‌های‌ مجموعه‌ نقشی‌ مرتون‌، فشار نقش‌ گود، پاداش‌های‌ انباشت‌ نقش‌ سایبر و توازن‌ نقش‌ مارکز و با بهره‌گیری‌ از برخی‌ مدل‌های‌ تعارض‌ کار - خانواده‌ که‌ در بحث‌ از رابطه‌ متقابل‌ این‌ دو نهاد در حوزه‌ مطالعات‌ رفتار سازمانی‌ و بهره‌وری‌ مطرح‌ هستند، مدلی‌ برای‌ تبیین‌ تعارض‌ مذکور ارائه‌ شود. این‌ مدل‌ سه‌ اندیشه‌ کلی‌ را مطرح‌ می‌کند که‌ عبارتند از: دوسویه‌ بودن‌ ماهیت‌ تعارض‌، تاثیر عوامل‌ کاری‌ بر تعارض‌ کار با خانواده‌ و عوامل‌ خانوادگی‌ بر تعارض‌ خانواده‌ با کار و نقش‌ تعدیل‌ کننده‌ جنسیت‌ بر میزان، جهت‌ و عوامل‌ مؤثر بر تعارض تجربه‌ شده‌، نتایج‌ تحقیق‌ حاضر به‌طورکلی‌ این‌ مدل‌ را تأیید می‌کند، ضمن‌ آن‌که مهم‌ترین‌ متغیرهای‌ مؤثر بر تعارض‌ کار- خانواده‌ و هر یک‌ از ابعاد آن‌ را به‌ تفکیک‌ زنان‌ و مردان‌ مشخص‌ می‌کند.

کلیدواژه‌ها