استفاده از رویکرد نشر اطلاعات در برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در میان نوجوانان

نویسندگان

چکیده

یکی از برنامه‌های پیشگیری در مقابل اعتیاد، استفاده از رویکرد نشر اطلاعات در برنامه پیشگیری از اعتیاد است. در این‌گونه برنامه‌ها تصور می‌شود که افراد، اطلاعاتی را در مورد نتایج اعتیاد کسب می‌کنند. نوجوانانی که با تجارب منفی معتادان خود معرف و خانواده‌های‌شان مواجه گردیده‌اند می‌توانند مقدار زیادی در مورد نتایج منفی اعتیاد بیاموزند و رفتار‌ها و نظر خود را در آینده براساس آن تنظیم کنند. در این پژوهش معتادان خود معرف و خانواده‌ ایشان با هدف توضیح نتایج منفی اعتیاد و تأثیر مخرب آن بر زندگی روانی‌ اجتماعی‌شان در دبیرستان‌ها حضور یافتند. بیش از هزار نفر از دانش‌آموزان دبیرستان به‌عنوان‌ گروه تجربی بعد از پاسخ گویی به آزمون سنجش نگرش نسبت به اعتیاد در این برنامه در قالب 7 جلسه حضور یافتند. آنان همچنین به این آزمون بعد از حضور در این جلسات، مجدداً پاسخ دادند. نتایج نشان می‌دهد که تفاوت معناداری در نگرش دانش‌آموزان نسبت به اعتیاد ایجاد گردید، به‌طوری که در مقایسه با گروه کنترل که حضوری در برنامه‌های مواجهه نداشت، نظر آزمودنی‌ها در گروه آزمایشی در نتیجه مواجهه با معتادان و خانواده‌هایشان، در مورد اعتیاد منفی‌تر گردید.

کلیدواژه‌ها