بررسی اعتبار و پایایی «سومین نسخه تجدیدنظر شده مقیاس عاطفه خودآگاهی برای بزرگسالان» (TOSCA-3)

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هدف اساسی پژوهش حاضر, وارسی پایایی و اعتبار «سومین نسخه تجدید نظر شده مقیاس عاطفه خودآگاهی برای بزرگ‌سالان»(TOSCA-3) است. بدین خاطر با اجرای مقیاس بر روی 404 دانشجو، پایایی ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ و میانگین همبستگی بین آیتم‌ها محاسبه گردید. هم‌چنین پایایی ابزار با استفاده از محاسبه ضریب پایایی به روش بازآزمایی (با فاصله یک هفته) بر روی 70 دانشجو که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده بودند بررسی شد. به منظور وارسی اعتبار سازه TOSCA-3 نیز, همبستگی گشتاوری پیرسون بین نمرات خرده مقیاس‌های TOSCA-3با خرده مقیاس‌های GHQ-28 بر روی 56 دانشجو محاسبه شد. نتایج این تحلیل‌ها حاکی از اعتبار و پایایی مناسب سه خرده مقیاس شرم، گناه، برونی‌سازی و پایایی قابل قبول خرده مقیاس‌های بی‌تفاوتی، غرور آلفا و غرور بتا است. البته با توجه به این‌که در مطالعه حاضر فقط از یک شیوه و از یک ابزار برای سنجـش اعـتبار خرده مقیاس‌های TOSCA-3 استفاده شده است، مطالعات آتی برای وارسی بیش‌تر اعتبار این خرده مقیاس‌ها با استفاده از روش‌های مختلف پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها