بررسی خشونت خانوادگی در خانواده‌های تهرانی

نویسنده

چکیده

 تحقیق کنونی به عواملی که می‌توانند موجبات خشونت خانوادگی را در خانواده‌های تهرانی سبب شوند، می‌پردازد و این سؤالات را که آیا خشونت خانوادگی با عقاید و باورهای نادرست فرهنگی و نیز شاهد خشونت بودن در دوران کودکی ارتباط دارد، مورد مطالعه قرار می‌دهد. بدین‌‌‌منظور، پرسشنامه‌های پژوهشگر ساخته میان 50 زوج توزیع گردید که به شکل تصادفی، از میان زوجینی که به علت خشونت خانوادگی درخواست طلاق داشتند و به سه دادگاه و نیز پزشکی قانونی مراجعه کرده، انتخاب شده بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که مردان، عواملی مانند فقدان ارتباط کلامی و بهانه‌گیری همسرشان درخصوص فرزندان را عمدتاً عوامل مورد اختلاف می‌پنداشتند، در حالی‌که‌ زنان عواملی مانند کنترل بیش از حد همسر، بهانه‌گیری همسر درخصوص غذا و فقدان همکاری همسر در رسیدگی به امور منزل را عوامل مورد اختلاف گزارش کردند. علاوه بر این، نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که ارتباط معناداری میان خشونت خانوادگی و عقاید و باورهای نادرست فرهنگی و نیز شاهد خشونت بودن در دوران کودکی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها