مطالعه برخی ویژگی‌های روان‌‌سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی (QLQ)

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

هدف اساسی مطالعه کنونی بررسی برخی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی (QLQ) بوده است. پرسشنامه حاضر،یکی از پرسشنامه‌هایی است که به‌منظور سنجش کیفیت زندگی افراد بزرگسال توسط ایوانس و کوپ در سال 1989 تهیه گردید. پرسشنامه یاد شده 16 بعد از کیفیت زندگی را پوشش می‌دهد و جمعاً دارای 192 سؤال است.مفروضه اساسی پرسشنامه یاد شده این است که رفتارهای افراد در پاسخ به جنبه‌های خاص محیطی می‌تواند معرف کیفیت زندگی تلقی شود. بدین‌‌خاطر QLQ کوشیده تا شاخصی چند بعدی از رفتارهای فردی را مشخص سازد. در بررسی حاضر، 400 معلم شاغل در دبیرستان‌های شهر تهران (200 مرد و 200 زن) به‌صورت خوشه‌ای مرحله‌ای از مناطق شمال، جنوب، شرق و غرب انتخاب گردیدند. نتایج به‌دست آمده نشان داد که QLQ از آلفای کرونباخ مناسبی در کل ودر نیمه اول و دوم برخوردار بوده و ضریب پایایی (reliability) و همبستگی دو نیمه آزمون نیز مناسب ارزیابی شده است. ضرایب همبستگی مربوط به بازآزمایی 16 خرده مقیاس QLQ در همه موارد مثبت و معنادار بوده است. از طرف دیگر براساس نظر مؤلفین پرسشنامه، هر ماده‌ای از خرده مقیاس‌ها که همبستگی‌اش با دیگر خرده مقیاس‌ها از زیر مجموعه خود بیش‌تر بوده حذف شده ودر نهایت 163 ماده باقی مانده است. مقایسه نتایج زنان و مردان و نمونه‌های ایرانی و غیرایرانی درخرده مقیاس‌های QLQ نشانگر تفاوت معنادار یافته‌ها در مورد برخی از خرده مقیاس‌ها است، گرچه تفاوت نمونه‌های ایرانی و غیرایرانی در سیزده خرده مقیاس مشهود است. هنجارگزینی مربوط به نمونه‌های ایرانی براساس مواد اصلی پرسشنامه و مواد حذف شده در جدول‌های مربوطه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Psychometric Features of Quality of Life Questionnaire (QLQ)

نویسندگان [English]

  • M.R. Naeeniyan
  • M.R. Shaeeri
  • R. Roshan
  • K. Mohammadi
  • Z. Khollami
چکیده [English]

 The aim of present study was to investigate some psychometric features of quality of life questionnaire (Q L Q). QLQ developed by Evance and Cope in 1989, for assessing adult quality of life. It includes 16 dimensions and totally consisting of 192 questions. The Major assumption of the questionnaire is that the behavior of adults in response to particular aspects of environment could be representative of his/ her quality of life. Thus QLQ has tried to identify a multidimensional measure of an individual's behavior .In this study 400 teachers (200 men, 200 women) were selected through stepwise clustering procedure from different schools of Tehran north south east, and west regions. Obtained results showed appropriate Chronbach Alpha for total as well as for the 1st and 2nd parts of questionnaire. The reliability of the test and correlation between the two halves of the questionnaire was also adequate. Test – retest coefficient of correlation for all the 16 sub-scales including QLQ were positive & meaningful. On the other hand, following author's view, each and every item in a sub-scale having more correlation with sub-scales other than its own was omitted, and finally 163 items remained in the questionnaire. Comparing results between men and women as well as Iranian and non-Iranian samples indicating a significant difference for some sub-scales, although the difference between Iranians and non-Iranians for thirteen sub-scales are more obvious. Norm selection for Iranians was done on the basis of original items in the questionnaire and more over, omitted items are presented in related tables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of life questionnaire (QLQ)
  • reliability
  • Norm selection