بررسی رابطه بین گرایش‌های مذهبی و سالمندی موفق

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

سالمندی موفق، الگوی مناسبی از سالمندی است که طی سال‌های اخیر مورد توجه قرارگرفته است‌. با توجه به این‌که‌ جمعیت جهان روبه پیری می‏رود و امید به زندگی در کشورهای مختلف، از جمله کشور ما سیر افزایشی نشان می‏دهد، موضوع کیفیت زندگی در دوره سالمندی مورد علاقه همگان است. به همین سبب، شناسایی مؤلفه‌های اساسی سالمندی موفق حائز اهمیت است. یکی از متغیرهایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته‌، گرایش‌های مذهبی سالمندان و نقش آن بر سالمندی موفق بوده ‏است. با توجه به تعاریفی که صاحبنظران از سالمندی موفق ارائه‏ داده‏اند، در این تحقیق، سالمندی موفق با استفاده از دو مقیاس رضایتمندی از زندگی و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-12)، شناسایی و نقش گرایش‌های مذهبی با استفاده از آزمون جهت‌گیری‌ مذهبی اندازه‏گیری شد. نتایج به‏دست ‏آمده با استفاده از آزمون‌های آماری «t»، F و رگرسیون لاجیستیک تجزیه و تحلیل شد. نتایج گویای آن‌ است‌ که سالمندان موفق به‏طور معنا‏داری گرایش بیش‌تری به مذهب نشان داده‏اند.

کلیدواژه‌ها