تأثیر همانندی/ تضاد در ویژگی‌های شخصیتی درونگرایی / برونگرایی بر رضایت زناشویی

نویسنده

چکیده

 پژوهش حاضر به بررسی تأثیر همانندی / تضاد در ویژگی‌های شخصیتی درونگرایی/ برونگرایی بر رضایت زناشویی می‌پردازد. نمونه مورد بررسی 207 زوج (414 آزمودنی) در حال زندگی مشترک هستند. ابزارهای پژوهش، مقیاس 57 سؤالی آیزنک، پرسشنامه 47 سؤالی رضایت زناشویی انریچ (Enrich) و پرسشنامه محقق ساخته بودند. زوج‌ها پس از تکمیل پرسشنامه‌ها براساس‌ همانندی / تضاد از نظر تیپ و میزان درونگرایی/ برونگرایی به 16 گروه تقسیم شدند. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی، تحلیل پراکندگی یک طرفه و آزمون LSD برای بررسی معنادار بودن تفاوت میانگین‌ها مورد تحلیل قرار گرفتند. در پرتو پژوهش‌های گذشته و 5 فرضیه پژوهش حاضر، نکات زیر برجسته شدند که در مشاوره‌های قبل و بعد از ازدواج می‌توان از آن‌ها سود جست:1. بالاترین سطح رضایت زناشویی در ازدواج میانگرا با درونگرای عادی تحقق می‌یابد.2. سطح رضایت زناشویی در ازدواج دو برونگرای عادی در مرتبه دوم قرار دارد.3. در ازدواج دو درونگرای مفرط و همچنین در ازدواج میانگرا با درونگرای مفرط سطح رضایت زناشویی در مرتبه سوم است.4. سطح رضایت زناشویی در ازدواج زن درونگرا با مرد برونگرا در مرتبه چهارم است.5. سطح رضایت زناشویی در ازدواج زن درونگرا با مرد برونگرای مفرط در مرتبه پنجم قرار دارد.6. بدترین ازدواج، ازدواج زن برونگرا با مرد درونگرا ست که در این پژوهش، این تضاد با کم‌ترین سطح رضایت زناشویی همراه بود.

کلیدواژه‌ها