بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و سرسختی‌روان‌شناختی ‌در دانش‌آموزان

نویسندگان

چکیده

نقش و اهمیت سرسختی روان‌شناختی به عنوان یک ویژگی شخصیتی محافظت‌کننده در برابر فشارهای زندگی در پژوهش‌های متعدد نشان داده شده است. درخصوص چگونگی شکل‌گیری این ویژگی با اهمیت نیز فرض‌ها و تصوراتی صورتبندی شده، اما این زمینه چندان مورد مطالعه قرار نگرفته است. این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با سرسختی روان‌شناختی در یک نمونه 230 نفری (110 پسر و 120 دختر) از دانش‌آموزان دوره سه ساله متوسطه انجام شد. مقیاس عملکرد خانواده بلوم (FFS) که دارای یک نمره کل و پانزده زیر مقیاس است‌ برای سنجش عملکرد خانواده، و مقیاس سرسختی نوجوانان (AHS) که بر اساس مقیاس پیمایش دیدگاه‌های شخصی (PVS) ساخته شد و دارای سه خرده مقیاس و یک نمره کل است‌، برای سنجش سرسختی روان‌شناختی به‌کار رفت. داده‌ها با استفاده از شاخص‌های ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون «تی» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها، حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین عملکرد خانواده و سرسختی در کل نمونه و گروه‌های پسران و دختران است‌. همچنین ابعادی از عملکرد خانواده در تحلیل رگرسیون به‌عنوان‌ پیش‌بینی‌کننده‌ نمرات سرسختی، تعهد، کنترل و مبارزه‌جویی ظاهر شدند. اما تفاوت دو جنس در میزان سرسختی معنادار نبود. بدین‌ترتیب از هشت فرضیه این پژوهش، هفت فرضیه اول تأیید، و فرضیه هشتم رد شد. نتایج این پژوهش با تصورات و فرض‌های صاحبنظران و نتیجه‌گیری‌های منطقی به‌عمل‌ آمده از آن‌ها هم‌سو‌ بوده، مؤید آن‌ها است‌.

کلیدواژه‌ها