بررسی سلسله مراتب ارزش‌های دانشجویان دانشگاه شاهد طی سال‌های 1377 تا 1380

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی سلسله مراتب ارزش های دانشجویان پی ریزی گردید. به همین منظور ارزش های دانشجویان دانشگاه شاهد در یک مطالعه توصیفی مورد بررسی قرار گرفت. برای نیل به این هدف کلیه دانشجویانی که در طول سال های 1377 تا 1380 وارد دانشگاه شاهد شده بودند به عنوان جامعه آماری تحقیق تعیین شده و سپس طی مطالعات جداگانه ای نظام ارزشی دانشجویان ورودی هر سال تحصیلی مورد مطالعه قرار گرفت. به عبارت دیگر در هر مطالعه، جامعه آماری از کلیه دانشجویان ورودی‌های همان سال دانشگاه تشکیل می‌گردید و نمونه مورد مطالعه از بین آنها انتخاب می‌شد و پرسشنامه‌های تحقیق را تکمیل می‌نمودند. سپس در مرحله دوم و دو سال بعد از ورود پرسشنامه تحقیق بر روی همان دانشجویان مجدداً اجرا می‌گردید. این روش برای دانشجویان ورودی های 1377 تا1380 دانشگاه شاهد تکرار شد. در این مطالعه از پرسشنامه سلسله مراتب ارزش‌های آلپورت، ورنون و لیندزی استفاده گردید که نظام ارزش‌ها را بصورت سلسله مراتبی (دربرگیرنده ارزش های نظری، دینی، اجتماعی، اقتصادی؛ هنری و سیاسی) در نظر می‌گیرد. نتایج تحقیق نشان داد که در تمام مراحل تحقیق ارزش‌های دینی و اجتماعی اولویت های اول و دوم را در سلسله مراتب ارزش های دانشجویان به خود اختصاص داده بودند و ارزش هنری آخرین سنخ ارزشی دانشجویان بود. مقایسه ارزش های دانشجویان در طی مراحل تحقیق نشان داد که ارزش‌های مذهبی، نظری و عمدتاً ارزش سیاسی در سال دوم مطالعات معمولا کاهش پیدا می‌کرد ولی با این وجود ارزش مذهبی هم‌چنان بعنوان اولین ارزش نزد دانشجویان محسوب می‌گردید. علی‌رغم جابه‌جایی در سایر ارزش‌ها؛ تفاوت معنی‌داری در طول مراحل مطالعه دیده نشد. علاوه بر این در مطالعه حاضر نقش متغیرهای فردی و اجتماعی از قبیل جنس، وضعیت تأهل، محل سکونت خانواده ،سهمیه مورد پذیرش در دانشگاه و دانشکده محل تحصیل دانشجویان نیز در سلسله مراتب ارزش‌های دانشجویان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها