نقش نگرش و آگاهی دانشجویان از مسائل و خدمات روان‌شناختی در مراجعه به مراکز مشاوره دانشجویی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی نقش بهداشت روان و نگرش دانشجویان نسبت به مسائل و خدمات روان‌شناختی به عنوان عوامل مداخله‌‌گر در مراجعه یا عدم مراجعه به متخصصین بهداشت روانی پرداخته‌‌است. در این پژوهش 150 دانشجوی دختر و پسر دانشگاه‌های شاهد و امیرکبیر در سال تحصیلی 85-1384 در قالب سه گروه (ا- دانشجویان مراجعه‌‌کننده به مراکز مشاوره دانشجویی ، 2- دانشجویان دارای مسائلی در حوزه سلامت روان و غیر‌مراجعه‌‌کننده و 3- دانشجویان سالم) با استفاده ازپرسشنامه‌های سلامت روانی گلدبرگ [28-GHQ] و پرسشنامه نگرش سنج محقق ساخته مورد مطالعه قرار گرفتند. پرسشنامه نگرش سنج مورد اعتباریابی محتوایی قرار گرفت و یافته‌ها نشان داد که از همسانی درونی مطلوبی برخوردار است [87/0]. نتایج مطالعه نشان داد: 1- گروه غیر‌مراجعه‌‌کننده از سلامت روان پایین‌‌تری برخوردار است و آگاهی کم‌تر و نگرش منفی‌‌تری به مسائل بهداشت روانی دارد. 2- گروه مراجعه‌‌‌کننده به مراکز مشاوره از نگرش مثبت‌‌تر و آگاهی بیش‌تری در مقایسه با دو گروه دیگر برخوردار است. 3- دانشجویان دختر نگرش مثبت‌‌تری به مسائل بهداشت روانی دارند.

کلیدواژه‌ها