بررسی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی (اختلالات شخصیت) و سبک‌های حل مسأله در زندانیان مجرم

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های مقابله‌ای مجرمین است. یافتن پاسخ این مسأله که آیا ارتباط‌هایی بین ویژگی شخصیتی و سبک‌های مقابله‌ای افراد مجرم وجود دارد و این‌که در صورت وجود، کدام‌یک از ویژگی و سبک‌های مقابله‌ای را شامل می‌شود، از عللی است که پژوهش به قصد دستیابی به آن‌ها صورت گرفت. روش این پژوهش از نوع توصیفی است که در آن، نمونه‌ای شامل 50 نفر از مجرمین در زندان تبریز انتخاب و با استفاده از پرسشنامه شخصیتی میلون دو (MCMI-II)، پرسشنامه سبک حل مسأله کسیدی و لانگ و پرسشنامه محقق ساخته مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داد که در مجرمین، سبک مقابله‌ای گرایش با ویژگی‌های اسکیزوئیدو خودآزارگری ارتباط معکوس دارد. سبک اجتناب با ویژگی وابسته، ارتباط مستقیم و با ویژگی خودشیفته، ارتباط معکوس دارد. سبک اعتماد با ویژگی شخصیتی اجتناب، ارتباط معکوس دارد. سبک خلاقیت با هیچ کدام از ویژگی‌های شخصیتی همبسته نیست. سبک مهارگری با ویژگی شخصیتی وابسته، ارتباط مستقیم و با سه ویژگی ضداجتماعی، پرخاشگری و منفعل پرخاشگر، ارتباط معکوس دارد. سبک درماندگی با دو ویژگی درمانده و اسکیزوئید ارتباط مستقیم و با سه ویژگی ضداجتماعی، پرخاشگری و اجباری ارتباط معکوس دارد.

کلیدواژه‌ها