بررسی رابطه جهت‌گیری‌های مذهبی اسلامی با ابعاد هویت

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

  هدف از تحقیق حاضر تعیین ارتباط جهت‌گیری‌های مذهبی اسلامی با ابعاد هویت بوده‌است. مشارکت‌کنندگان در پژوهش شامل 232 دختر و 99 پسر رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه شیراز بودند که به روش خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، عبارت بودند از: فرم تجدید نظر شده مقیاس جهت‌گیری‌های مذهبی اسلامی و ویرایش ششم مقیاس ابعاد هویت AIQ-IV . برای تعیین پایائی پرسشنامه‌ها از روش آلفای کرونباخ و برای تعیین روائی مقیاس‌ها نیز از تحلیل عوامل استفاده شد. ضرائب پایائی حاصل، موید پایائی مطلوب مقیاس‌ها بود. نتایج تحلیل عاملی به روش مولفه‌های اصلی با چرخش واریماکس برای مقیاس جهت‌گیری‌های مذهبی بیانگر وجود دو عامل بود که به ترتیب اعتقادات-مناسک و اخلاق نامگذاری شدند. همچنین نتایج تحلیل عاملی برای ابعاد هویت، پنج بعد هوپت فردی، اجتماعی، مذهبی و قومی- نژادی را نشان داد. نتایج رگرسیون چندگانه زیر مقیاس‌های اعتقادات – مناسک و اخلاق نشان داد که زیر مقیاس اعتقادات – مناسک پیش‌بینی‌کننده مثبت و معنی‌دار بعد هویت مذهبی و زیر مقیاس اخلاق پیش‌بینی‌کننده ابعاد هویت فردی و ارتباطی به شکل مثبت و نیز پیش‌بینی‌کننده بعد هویت مذهبی به شکل منفی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها