بررسی رابطه باورهای مذهبی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان دبیرستانی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه شاهد

چکیده

  این پژوهش به بررسی روابط ساده و چندگانه باورهای مذهبی و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستانی می‏پردازد. نمونه شامل 110 دانش‌آموز پسر دبیرستانی شهرستان کرج است که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‏ای انتخاب شده‏اند. آزمودنی‌ها «پرسشنامه عمل به باورهای مذهبی» و «آزمون هوش هیجانی (برادبِری و گریوز)» را تکمیل نمودند. یافته‌ها‏ی پژوهش حاضر نشان داد که بین باورهای مذهبی و هوش هیجانی دانش‌آموزان رابطه مثبت معنادار وجود دارد (01/0> p )؛ همچنین بر اساس نتایج، مولفه‌های باور مذهبی می‏توانند 3/23% از تغییرات هوش هیجانی دانش‏آموزان را پیش‏بینی نمایند (025/0> p ). نتیجه آنکه آموزش مسائل دینی و اخلاقی، دانش‌آموزان را در شناخت و مدیریت هیجان‌های خود و داشتن زندگی بهتر یاری خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها