بررسی نقش تجربه خشونت در دوران کودکی و الگوهای رفتاری خشونت و صمیمیت در دانشجویان متاهل

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

  این مطالعه با هدف کلی تعیین نقش تجربه خشونت در دوران کودکی و ارتباط میان این تجربه با الگوهای رفتاری زناشویی در بزرگسالی ونیز بررسی تفاوت‌های جنسیتی در الگوهای رفتاری خشونت و صمیمیت در زندگی زناشویی دانشجویان متاهل صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش ازکلیه دانشجویان سه دانشگاه در تهران تشکیل شده است. از این جامعه 432 دانشجوی متأهَل (266 دانشجوی زن و 266 دانشجوی مرد)، با روش تصادفی ساده، انتخاب شدند. در این پژوهش، سه پرسشنامه به کارگرفته شد:1- پرسشنامه صمیمیَت 2- پرسشنامه خشونت و 3-پرسشنامه اطلاعات فردی. در تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری t ، همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شده است.نتایج نشان می‌دهد بین زنان و مردان مورد مطالعه از لحاظ ابعاد مختلف صمیمیت تفاوت معنادار وجود ندارد . به رغم وجود شباهت جنسیتی در الگوهای صمیمیت، گروه مردان و زنان مورد مطالعه از لحاظ نمره کل خشونت، خشونت جسمانی و جنسی تفاوت معنادار نشان داده‌اند و از لحاظ خشونت اقتصادی و تجربه خشونت در دوران کودکی تفاوت دو گروه معنادار نیست. بررسی‌های همبستگی نیز نشان می‌دهد که بین صمیمیت و خشونت، همبستگی منفی و معنادار وجود‌‌ داردوخشونت به طورکلی و تجربه خشونت در دوران کودکی، قوی‌ترین عوامل پیش‌بینی‌کننده صمیمت زناشویی هستند. نتایج برحسب نظریه‌های مختلف روان‌شناسی مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها