مقایسه تنیدگی (Stress) تجربه شده در زنان مبتلا به سرطان سینه

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

  هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای رویدادهای تنیدگی‌زای زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه و زنان سالم بود. 65 بیمار مبتلا به سرطان سینه بستری طی ماه‌های شهریور تا دی سال 1387 در بخش سرطان انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی به صورت در دسترس انتخاب گردید. همه بیماران کمترا ز2 ماه از تشخیص سرطان آنها گذشته بود. 65 بیمار با 65 فرد سالم که از نظر سن، میزان تحصیلات، وضعیت سکونت و شغل در شهر تهران همتا بودند از جنبه رویدادهای تنیدگی‌زای زندگی با استفاده از آزمون پیکل سال 1971مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از آزمون t برای دو گروه مستقل مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که زنان مبتلا به سرطان سینه بطور معناداری از افراد سالم رویدادهای تنیدگی‌زای بیشتری را تجربه نموده‌اند. همچنین زنان مبتلا به سرطان سینه به تعداد بیشتری مرگ یکی از اعضای خانواده به جز همسر و فرزند را به عنوان مهم‌ترین حادثه اعلام نموده‌اند. و حاملگی ناخواسته و طلاق از میانگین تنیدگی بالائی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها