بررسی رابطه پنج عامل شخصیتی NEO-FFI با رضایت زناشویی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

3 دانشگاه تبریز

چکیده

هدف این پژوهش تعیین رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و رضایت زناشویی بود. جامعه آماری تحقیق، مردان و زنان متأهل شهر تبریز بودند که از بین آنها160 نفر(80 زن و 80 مرد) با روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای (تصادفی + خوشه‌ای) انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (47 سؤالی) و پرسشنامه شخصیت (60سؤالی )  NEO-FFI جمع‌آوری شدند. تحلیل داده‌ها در ابتدا با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و سپس تحلیل رگرسیون انجام شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد که رابطه معناداری بین ویژگی‌های شخصیت و رضایت زناشویی وجود دارد. از بین ابعاد شخصیت روان رنجورخویی و پذیرا بودن به ترتیب سهم بیشتری در پیش‌بینی متغیر رضایت زناشویی داشتند. 

کلیدواژه‌ها