اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان خانواده‌های در معرض طلاق

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر خانواده درمانی شناختی- رفتاری بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان خانواده‌های در معرض طلاق است. بدین منظور24 زوج به شکل تصادفی ازمیان زوجینی که به علت مشکلات خانوادگی در خواست طلاق داشتند و جهت مشاوره و کمک به اداره بهزیستی مراجعه کرده بودند انتخاب شدند، و بصورت تصادفی در دو گروه 12 نفره (آزمایش و کنترل) جایگزین شدند. پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) در مرحله پیش آزمون و پس آزمون بر روی کودکان خانواده‌ها اجرا و متغیر وابسته (مشکلات رفتاری کودکان) مورد اندازه گیری قرار گرفت. گروه آزمایش طی 8 جلسه 90 دقیقه ای، مداخلات مبتنی بر خانواده درمانی شناختی- رفتاری را دریافت نمودند. یافته‌ها نشان داد که مداخلات خانواده درمانی شناختی- رفتاری احتمالا بر رفتار کودکان موثر بوده و توانسته است مشکلات رفتاری آن‌ها را به طرز معناداری نسبت به گروه کنترل کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها