بررسی مقایسه‌ای سلامت روانی، سازگاری زناشویی و پاسخ‌های مقابله‌ای در زنان بارور و نابارور

نویسنده

چکیده

  ناباروری به عنوان یک مشکل مهم فردی واجتماعی با مشکلات روانشناختی متعددی مثل افسردگی، اضطراب، درماندگی، نارضایتی از زندگی و عدم سازگاری زناشویی همراه می‌باشد. با توجه به اهمیت فردی، اجتماعی و فرهنگی باروری و ناباروری و شیوع روبه گسترش ناباروری و نقش عوامل روانشناختی، مطالعه جنبه‌های روانشناختی ناباروری اهمیت ویژه ای دارد. از اینرو، هدف پژوهش حاضر این بود که میزان سلامت روانی، سازگاری زناشویی و پاسخ‌های مقابله‌ای زنان نابارور درمقایسه با زنان بارور بررسی گردد. به این منظور65 زن نابارور و 65 زن بارور مطالعه و مقایسه شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سلامت عمومی ( GHQ ) مقیاس سازگاری زناشویی ( DAS ) و پرسشنامه پاسخ‌های مقابله‌ای ( CRI ) استفاده گردید.جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین سلامت روانی، سازگاری زناشویی و پاسخ‌های مقابله ای زنان نابارور و زنان بارور تفاوت معناداری وجود دارد. زنان نابارور در مقایسه با زنان بارور از سلامت روانی کمتر و سازگاری زناشویی کمتر برخوردارند.همچنین،زنان نابارور از پاسخ‌های مقابله‌ای هیجان مدار بیشتر استفاده می‌کنند. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش آشکار می‌گردد که ناباروری می‌تواند با پیامدهای روانشناختی خاصی همراه باشد. اگرچه، ناباروری می‌تواند به مشکلات روانشناختی خاصی منجر گردد، اما همین مشکلات می‌تواند زمینه‌ساز تشدید ناباروری شود. به همین دلیل مداخله‌های روانشناختی به عنوان مکمل درمان‌های پزشکی اهمیت دارند.

کلیدواژه‌ها