پیش بینی سبک های هویت بر اساس سبک های دلبستگی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشگاه رازی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور پیش بینی سبک های هویت بر اساس سبک های دلبستگی انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه ی این مطالعه شامل 130 نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا بودکه با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند. سبک های دلبستگی به وسیله مقیاس دلبستگی بزرگسال هازن و شاور و سبک های هویتی به وسیله پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی سنجیده شد. یافته ها نشان داد که رابطه ی معنی داری بین سبک های دلبستگی و سبک های هویت وجود دارد. رابطه ی معنی‌داری بین جنس و سبک‌هویت وجود دارد، اما رابطه ی معنی‌داری بین جنس و سبک دلبستگی وجود ندارد. رابطه معنی‌دار و مثبتی بین سبک دلبستگی ایمن و سبک هویت اطلاعاتی و رابطه معنی‌دار و منفی بین سبک دلبستگی ایمن و سبک هویت هنجاری وجود دارد. بین سبک دلبستگی ایمن و سبک هویتی سردرگم نیز رابطه معنی-دار و منفی وجود دارد. سبک دلبستگی ایمن توان پیش بینی سبک هویت اطلاعاتی را دارد. این یافته ها بار دیگر نقش بنیادی و پویای کیفیت پیوندهای عاطفی نخستین بین کودک و مادر را در شکل گیری، استقرار و تداوم اعتماد اساسی، پیوندجویی، اکتشاف گری، تجربه آموزی، قدرت مواجهه، حل مسـأله و به ویژه هویت برجسته می سازد.

کلیدواژه‌ها