تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش تعلل و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر آموزش مهارتها ی زندگی بر کاهش تعلل و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی شهرستان اسلام آباد غرب صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی شهرستان اسلام آباد غرب تشکیل می داد. روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی خوشه‌ای انجام گرفت. بدین منظور از جامعه مورد نظر دو برابر و نیم ظرفیت انتخاب شدند . سپس پرسشنامه تعلل روی آنها اجرا و افرادی را که واجد شرایط بودند و بیشترین میزان تعلل را داشتند انتخاب شدند. پس از انتخاب تصادفی گروههای آزمایش و گواه، ابتدا بر روی هر دو گروه پیش آزمون اجرا شد و نسبت به اخذ معدل نیمسال اول آنها اقدام گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه تعلل شوارزر و شمینتز و دیهل (2000 )بود. پس از اجرای پیش آزمون مداخله آزمایشی(آموزش مهارت های زندگی خود آگاهی،حل مسئله،مدیریت زمان و تصمیم گیری)برای گروه آزمایشی در طی 10 جلسه اجرا گردید ولی به گروه گواه هیچ آموزشی داده نشده. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و معدل نیمسال دوم نیز گردآوری شد. برای اجرای این پژوهش از طرح آزمایشی پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس تک و چند متغیری نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی باعث کاهش تعلل دانش آموزان دختر گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه می شود. اما این آموزش بر پیشرفت تحصیلی آنان تاثیر معنی داری نشان نداد.

کلیدواژه‌ها