ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران اداره‌های تربیت‌بدنی استان خوزستان

نویسندگان

چکیده

سبک های انتخابی مدیران برای حل تعارض در سازمان تحت تأثیر ویژگی های منحصر به فرد آنان نظیر شخصیت، نگرش ها و جنسیت قرار می گیرد. این تحقیق با هدف بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض بر روی مدیران اداره های تربیت بدنی استان خوزستان به تعداد 118 نفر در سال 1388 انجام شد. این تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از پرسشنامه های استاندارد ویژگی های شخصیتی نئو فرم کوتاه و مدیریت تعارض رابینز انجام شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی ساده و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد. یافته های تحقیق بین ویژگی-های خوشایندی، برون گرایی و روان رنجورخویی با راهبردهای عدم مقابله و کنترل رابطه مثبت معنی دار نشان داد. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود و مرحله ای نشان داد وجدانی بودن بهترین پیش بینی کننده برای راهبرد عدم مقابله، و برون-گرایی و خوشایندی بهترین پیش بینی کننده‌ها برای راهبرد راه حل گرایی می باشند. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود در انتخاب مدیران ورزشی ویژگی شخصیتی آنان به عنوان یکی از ملاک های مهم مدنظر قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها