تأثیر آموزش «شیوه‏های صحیح مدیریت رفتار» بر میزان افسردگی و اضطراب مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی- کمبود توجه

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

چکیده

  مقدمه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیرآموزش�شیوه های صحیح مدیریت رفتار بر میزان افسردگی و اضطراب مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی _ کمبود توجه است.   مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر از نوع آزمایشی است. برای انجام این مطالعه تعداد 20 نفر از مادران مراجعه کننده به مرکز تخصصی مشاوره و درمان کودکان و نوجوانان گیل( مستقر در شهر رشت ) که دارای کودک مبتلا به اختلال بیش فعالی _ کمبود توجه( در سنین 6 تا 12سالگی بودند ) از طریق انتساب تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین گردیده و در مطالعه شرکت داده شدند. مادران هر دو گروه که از نظر برخی عوامل جمعیت شناختی همگن شده بودند، پرسشنامه های­ افسردگی بک و اضطراب کتل را قبل از شروع جلسات و دو هفته بعد از پایان جلسه نهم تکمیل کردند. داده­ها ی پ‍ژوهش پس از استخراج با استفاده از نرم افزار SPSS و از طریق روش آماری تحلیل واریانس (طرح اندازه­گیری های مکرر) تحلیل گردید.   نتایج و نتیجه گیری: نتایج حاکی از کاهش�قابل�توجه در میزان افسردگی   و میزان اضطراب  در گروه آزمایش ( نسبت به گروه شاهد ) بود (01/0 ≥ p ) نشان داد که کاربرد آموزش شیوه های صحیح مدیریت رفتار می تواند در ارتقاء سلامت خانواده و کاهش میزان افسردگی و اضطراب مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- کمبود توجه مؤثر ­باشد.  

کلیدواژه‌ها