فراتحلیل اثر بخشی مداخلات شناختی-رفتاری بر کاهش نشانه های افسردگی(ایران1389-1380)

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

افسردگی یکی از شایع ترین بیماریهای روانی است. به منظور درمان و جلوگیری از عود مکرر این بیماری لازم است اطلاعاتی در رابطه با روش های درمان و میزان تاثیری که این درمانها دارند کسب کرد. در این خصوص ،فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از انجام تحقیقات مختلف، میزان اندازه اثر روش های درمان را مشخص می نماید. پژوهش حاضر نیز بر آن است تا با استفاده ی الگوی پژوهشی فراتحلیل ، میزان اثرگذاری درمان های شناختی- رفتاری را بر کاهش نشانه های افسردگی مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور، از مجموع 50 پژوهش42 پژوهش که از لحاظ روش شناختی مورد قبول بود، انتخاب و فراتحلیل بر روی آنها انجام گرفت. ابزار پژوهش عبارت از چک لیست فراتحلیل بود. یافته های پژوهش نشان داد میزان اندازه ی اثر درمان های روان شناختی بر کاهش نشانه های افسردگی 47/0 بود (01 00/0 ) 0این میزان اندازه ی اثر مطابق جدول کوهن در حد متوسط قرار دارد 0

کلیدواژه‌ها