تأثیر آموزش مؤلفه های هوش هیجانی بر ارتقاء سلامت روان و خودپنداره دانشجویان دختر ورزشکار

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر به تعیین تأثیر آموزش مؤلفه های هوش هیجانی بر ارتقاء سلامت روان و خودپنداره دانشجویان دختر ورزشکار دانشگاه پیام نور اراک پرداخته است. تحقیق حاضر یک مطالعه پژوهشی( تحلیلی – توصیفی) از نوع شبه تجربی است که در قالب یک طرح تحقیق از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد . 24 نفر در طرح مزبور پس از پر کردن پرسشنامه سلامت عمومی وپرسشنامه تصور از خود بک، به طور تصادفی در دو گروه 12 نفره ی آزمایش و گواه جایگزین شدند. سپس گروه آزمایشی در 9 جلسه 90 دقیقه‌ای به مدت دو ماه تحت آموزش مؤلفه های هوش هیجانی قرار گرفتند و در پایان جلسات ، پس آزمون برروی 2 گروه انجام گرفت. نتایج با استفاده از آزمون آنالیز کوواریانس و نرم افزار spss تحلیل شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مؤلفه های هوش هیجانی برارتقاء سلامت روان وخودپندارۀ دانشجویان دختر ورزشکار به طور معناداری مؤثر است(01/0>p). نتیجه آنکه آموزش مؤلفه های هوش هیجانی موجب ارتقاء سلامت روان و خودپنداره ورزشکاران می‌شود.

کلیدواژه‌ها