اعتباریابی پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت (HISD)

نویسندگان

چکیده

ﻫﺪف ﻋﻤﺪه تحقیقﺣﺎﺿﺮ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ و روایی سنجی شاخص تمایل جنسی هالبرت روی نمونه‌ای از زنان و مردان متأهل شهر اصفهان بود. 325 نفر در دو مرحله[مرحله اول 75 نفر، مرحله دوم 250 نفر)، از بین ﮐﻠیه زنان و مردان متأهلی که در تابستان سال 1390 به فرهنگسراهای شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، ﺑﻪ ﺻﻮرت نمونه گیری در دسترس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺮﺳشنامه تمایل جنسی هالبرت و پرسشنامه‌های ملاک [سیاهه تمایل جنسی، مقیاس خود ابرازی جنسی ومقیاس عملکرد جنسی) را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از روش ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻔﺎیﮐﺮوﻧﺒﺎخ و تصنیف [ ﺑﺮای 25 ﻣﺎده) رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶﺑﻮدﻧﺪ. ضرایب روایی همگرای پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت با مقیاس های خودابرازی جنسی و عملکرد جنسی، و نیز ضریب روایی همزمان پرسشنامه با سیاهه تمایل جنسی اسپکتور، معنادار بودند. ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ یک راهه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ زنان و مردان، ﺗﻔﺎوت معناداری در میزان تمایل جنسی وﺟﻮد دارد[100/0>p) و همچنین ﺑﯿﻦ افزایش سن و ﻣﯿﺰان تمایل جنسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد [100/0>p). شاخص‌های روانسنجی بدست آمده در این تحقیق، گویای هماهنگی نتایج با ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮا و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ شاخص تمایل جنسی هالبرت، از آن ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، در سنجش میزان تمایل جنسی افراد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

کلیدواژه‌ها