رابطه علی ادراک بیماری، پیروی دارویی وکیفیت زندگی در سالمندان مبتلا به پارکینسون

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

بیماری پارکینسون نوعی اختلال تحلیلبرنده سیستم عصبیمرکزی در سالمندان است پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه علی ادراک بیماری، پیروی دارویی و کیفیت زندگی در سالمندان مبتلا به بیماری پارکینسون اجرا شد. روش پژوهش در این مطالعه علّی - همبستگی، جامعه آماری را کلیه بیماران سالمند مبتلا به پارکینسون تشکیل میدادند که 100 نفر از بیماران به عنوان نمونه با روش نمونهگیری در دسترس، از میان آنها انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: 1) پرسشنامه دموگرافیک(محقق ساخته ) 2) مقیاس 4) پرسشنامه پیروی دارویی . نتایج (Brief IPQ) کیفیت زندگی 3) پرسشنامه ادراک بیماری حاکی از ارزیابی الگوی رابطه پیشنهادی با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری است و تحلیلها نشان دادند که دادهها به خوبی با مدل از لحاظ شاخصهای برازندگی، برازش دارند و پیروی دارویی (r=0/ تحلیل نشان داد که ادراک بیماری ( 95 .(CFI =0/ و 91 IFI=0/91) با کیفیت زندگی در سالمندان مبتلا به پارکینسون رابطه مستقیم دارد ولی بین ادراک (r=0/86) بیماری و پیروی دارویی رابطه مستقیمی وجود ندارد .بنابراین می توان نتیجه گیری کرد سلامتی دارای ابعاد متعددی است که بر کیفیت زندگی مؤثر می باشد و از طرفی عوامل روانشناختی چون ادراک بیماری و پیروی دارویی و کیفیت زندگی با هم رابطه دارند . به طوری که عوامل روا نشناختی روی کیفیت زندگی اثر م یگذارند که می توانند موجب مشکلات بهداشتی و بیماری در سالمندان مبتلا به پارکینسون گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causal Relationship of Disease Perception, Pharma-Following and Life Quality in Aged People with Parkinson

نویسنده [English]

  • Z Barghi Irani
چکیده [English]

Parkinson Disease (PD) is a type of degenerative disorder for central nervous system at old age. The present study is intended to review the effectiveness of Cognitive- Behavioral Therapy (CBT) on quality of life among the old people who suffer from Parkinson disease. In this survey, the methodology was considered as semi- experimental with pre- test and post- test plan along with a control group of statistical population from Parkinson disease patients where the research samples included 100 participants who were chosen by available sampling technique and divided into test and control groups randomly. Research tools include 1) demographic questionnaire, 2) Scale of Quality of Life (Q.O.L), 3) Brief Illness Perception Questionnaire (Brief IPQ), 4) pharmaceutical following questionnaire. Results represent evaluation of proposed relationship model using structure equations modeling and analyses indicated that data were perfectly fit with the model by fitness indicators (IFI= 0.91, CFI= 0.91). Analyses showed that illness perception (r= 0.95) and pharmaceutical following (r= 0.86) have a direct relationship with quality of quality of life among the old people who suffer from Parkinson disease but there is no direct relation between that illness perception and pharmaceutical following. Therefore, it could be concluded that health has various aspects influencing quality of life and psychological factors such as that illness perception and pharmaceutical following as well as quality of life have relationship with each other as psychological factors affect quality of life which cause health problems and illness to old people with Parkinson disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Illness perception
  • Pharmaceutical following
  • Quality of Life
  • Parkinson Disease (PD)