رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه و باورهای جبران عدالت

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه و باورهای جبران عدالت انجام شد. جامعه آماری پژوهش دانش‌آموزان پسر متوسطه بودند که از میان آن‌ها 196 نفر به شیوه‌ی تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت (گلدبرگ، 1992)، پرسشنامه باوربه دنیای ناعادلانه (دالبرت و همکاران، 2001)، پرسشنامه باور به دنیای عادلانه (ساتون و داگلاس، 2005) و پرسشنامه باور‌های جبران عدالت (گل-پرور واثقی، 1390‌الف) برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به‌کار رفت. یافته‌ها نشان داد روان‌رنجو‌خویی و وظیفه‌شناسی دارای توان پیش‌بین معنادار برای باور به دنیای عادلانه برای خود، روان‌رنجور‌خویی دارای توان پیش‌بین معنادار برای باور به دنیای ناعادلانه و باورهای جبران فعال عدالت، و توافق پذیری دارای توان پیش‌بین معنادار برای باورهای جبران منفعل عدالت هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Big Five Personality Factors and Belief in an Unjust and a Just World, Beliefs of Justice Compensation

نویسندگان [English]

  • Mohsen Golparvar
  • Amin Barazandeh
  • Zahra Javadian
چکیده [English]

This research was administered with the aim of investigating the relationship between big five personality factors and belief in an unjust and just world, and beliefs of justice compensation among male students. Research statistical population was the male students of high school, among them 196 persons were selected using simple random sampling. Research instrument were big five personality factors (Goldberg, 1992), belief in an unjust world questionnaire (Dalbert et al, 2001), belief in a just world questionnaire (Sutton & Doughlas, 2005), and beliefs of justice compensation questionnaire (Golparvar & Vaseghi, 2011). Data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient and multiple regression analysis. Results revealed that neuroticism and conscientiousness have significant predictive power for prediction of belief in a just world for self, neuroticism have significant predictive power for prediction of belief in an unjust world and active justice compensation beliefs, and agreeableness have significant predictive power for prediction of passive justice compensation beliefs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • big five personality factors
  • belief in a just world
  • belief in an unjust world
  • beliefs of justice compensation
  • male students