رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه و باورهای جبران عدالت

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه و باورهای جبران عدالت انجام شد. جامعه آماری پژوهش دانش‌آموزان پسر متوسطه بودند که از میان آن‌ها 196 نفر به شیوه‌ی تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت (گلدبرگ، 1992)، پرسشنامه باوربه دنیای ناعادلانه (دالبرت و همکاران، 2001)، پرسشنامه باور به دنیای عادلانه (ساتون و داگلاس، 2005) و پرسشنامه باور‌های جبران عدالت (گل-پرور واثقی، 1390‌الف) برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به‌کار رفت. یافته‌ها نشان داد روان‌رنجو‌خویی و وظیفه‌شناسی دارای توان پیش‌بین معنادار برای باور به دنیای عادلانه برای خود، روان‌رنجور‌خویی دارای توان پیش‌بین معنادار برای باور به دنیای ناعادلانه و باورهای جبران فعال عدالت، و توافق پذیری دارای توان پیش‌بین معنادار برای باورهای جبران منفعل عدالت هستند.

کلیدواژه‌ها