بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی پرسش نامه سنجش معنویت ( SAI )

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی پرسش نامه سنجش معنو ی ت در بین دانشجویان دانشگاه های تهران، شه ید بهشت ی و علامه طباطبا یی بوده است . (SAI) روش: شیوه انجام تحقیق شامل دو مرحله بوده است. در مرحله اول، ابتدا آزمون توسط ی ک متخصص زبان انگلیسی و یک روان شناس ترجمه شد . پس از مقا یسه ترجمه ها و انجام اصلاحات لازم، این نسخه بازبینی شد و در نهایت پرسش نامه نهایی آماده گردید. سپس برای بدست آوردن آلفای اولیه آزمون بر نمونه او لی ه شامل 52 نفر اجراشد و ضرا یب آلفا در اجرای اول(آزمون) و اجرای دوم(باز آزمون )، به فاصله 15 روز محاسبه گرد ی د. همچن ین ضرایب همبستگی آزمون– باز آزمون در دو بار اجرا محاسبه گردی د. سپس در مرحله دوم، اجرا شد. در این پژوهش از پرسش نامه های سنجش (N= آزمون بر روی نمونه اصلی ( 312 معنویت، سوگیری مذهبی شمس، سبک های دفاع ی، کیفی ت زندگ ی و افسردگ ی بک استفاده 0) به /70 -0/ 0) و در اجر ای دوم ( 96 /64-0/ گردید. ضرایب آلفا، به ترتیب در اجرای اول ( 96 0 بدست /72 -0/ دست آمد. همچنین ضرایب همبستگی آزمون– باز آزمون در دو بار اجرا 91 آمد. نتایج اعتبار محتوا به طور قابل قبولی گزارش گردید. در رابطه با اعتبار سازه، همبستگ ی مثبت و معناداری بین خرده مقیاس های این پرسش نامه بدست آمد. هم چنین نتایج مناسبی از اعتبار همزمان به دست آمد. علاوه بر این بین زنان ومردان از لحاظ همه خرده مق ی اس های معنویت (به جز خرده مقیاس بزرگ منشی)، تفاوت معنادار ی مشاهده گرد ی د. به طور کل ی می توان نتیجه گرفت که پرسش نامه ی سنجش معنویت از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها