بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی پرسش نامه سنجش معنویت ( SAI )

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی پرسش نامه سنجش معنو ی ت در بین دانشجویان دانشگاه های تهران، شه ید بهشت ی و علامه طباطبا یی بوده است . (SAI) روش: شیوه انجام تحقیق شامل دو مرحله بوده است. در مرحله اول، ابتدا آزمون توسط ی ک متخصص زبان انگلیسی و یک روان شناس ترجمه شد . پس از مقا یسه ترجمه ها و انجام اصلاحات لازم، این نسخه بازبینی شد و در نهایت پرسش نامه نهایی آماده گردید. سپس برای بدست آوردن آلفای اولیه آزمون بر نمونه او لی ه شامل 52 نفر اجراشد و ضرا یب آلفا در اجرای اول(آزمون) و اجرای دوم(باز آزمون )، به فاصله 15 روز محاسبه گرد ی د. همچن ین ضرایب همبستگی آزمون– باز آزمون در دو بار اجرا محاسبه گردی د. سپس در مرحله دوم، اجرا شد. در این پژوهش از پرسش نامه های سنجش (N= آزمون بر روی نمونه اصلی ( 312 معنویت، سوگیری مذهبی شمس، سبک های دفاع ی، کیفی ت زندگ ی و افسردگ ی بک استفاده 0) به /70 -0/ 0) و در اجر ای دوم ( 96 /64-0/ گردید. ضرایب آلفا، به ترتیب در اجرای اول ( 96 0 بدست /72 -0/ دست آمد. همچنین ضرایب همبستگی آزمون– باز آزمون در دو بار اجرا 91 آمد. نتایج اعتبار محتوا به طور قابل قبولی گزارش گردید. در رابطه با اعتبار سازه، همبستگ ی مثبت و معناداری بین خرده مقیاس های این پرسش نامه بدست آمد. هم چنین نتایج مناسبی از اعتبار همزمان به دست آمد. علاوه بر این بین زنان ومردان از لحاظ همه خرده مق ی اس های معنویت (به جز خرده مقیاس بزرگ منشی)، تفاوت معنادار ی مشاهده گرد ی د. به طور کل ی می توان نتیجه گرفت که پرسش نامه ی سنجش معنویت از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Preliminary Study of Validity and Reliability of Spirituality Assessment Inventory (SAI)

نویسندگان [English]

  • soheila ghomian
  • leila heydarinasab
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the preliminary psychometric properties of Spirituality Assessment Inventory (SAI) at the Universities of Tehran, Shahid Beheshti and Allameh Tabatabai. Research has been conducted in two stages: In the first stage, the test was translated into English by an English language specialist and a psychologist. After comparing translations, revisions were made and ultimately the final questionnaire was prepared. Then, to get an early alpha, the test conducted on the initial sample (including 52 children) and alpha coefficients were calculated for the first (test) and second run (retest) within 15 days. Also, the test - retest correlation coefficient was calculated at two times. In the second stage, the test was performed on the original sample (N=312). In this study, Spiritual Assessment Inventory, Shams Bias Religious Questionnaire, Adult Personality Well- Being Index and Beck Depression Inventory, were used. Alpha coefficients obtained in the first run (0/96-0/64) and in the second run (0/96-0/70). Also, the test - retest correlation coefficient at two times was obtained 0/ 91- 0/72. Content validity results were reported as acceptable. Regarding the construct validity, significant positive correlations between the subscales and concurrent validity of the questionnaire were obtained. Also good results for the concurrent validity were obtained. Moreover, there was no significant difference between men and women in terms of spirituality in all subscales (except for Grandiosity subscale). Conclusion: The overall, results indicate a good reliability and validity of Spirituality Assessment Questionnare.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirituality
  • Spirituality measurement questionnaires
  • psychometric properties