کاربرد پرسشنامه افسردگی بک – 2 در دانشجویان ایرانی

نویسنده

دانشگاه شیراز

چکیده

پرسشنامه افسردگی بک احتمالا رایج تر ین پرسشنامه خود -گزارش ده ی است که بر ای سنجش افسردگ ی در دانشجو یان استفاده می شود . هدف از انجام ای ن پژوهش بررس ی خصوصیات روانسنجی این پرسشنامه و ارتباط آن با جنسیت و سطح تحص یلات و مقایسه شدت و نوع علائم در گروه بزرگی از دانشجویان ایرانی است. به این منظور تعداد 2260 نفر 66 % دختر و / از دانشجویان دوره های کارشناس ی و کارشناس ی ارشد دانشگاه ش یراز ( 8 %33/2 پسر) این پرسشنامه را تکمیل کردند. بر ای محاسبه پای ایی پرسشنامه از روش های دوباره سنجی و ثبات درونی و برای تعیین روایی از روش های روایی همزمان و روش تحلی ل عاملی استفاده شد . بر ای مقلیس ه می زان افسردگ ی دانشجو یان دختر و پسر و هم چن ین مستقل استفاده شد . در مرحله t دانشجویان دوره کارشناسی و کار شناسی ارشد از آزمون بعد نوع علائم افسردگی در دانشجویان در ارتباط با جنسیت و سطح تحصیلات بررس ی شد . و در طول زمان از (α=0/ نتایج نشان داد پرسشنامه افسردگی بک- 2 از ثبات داخلی بالا ( 87 برخوردار بود. اجراء همزمان این آزمون با پرسشنامه سلامت (r = 0/ پایایی قابل قبولی ( 73 عمومی 28 سوالی و مقیاس افسردگی اضطراب و استرس 21 سوالی نشان داد این آزمون از روایی همزمان خوبی برخوردار است. انجام تحلیل عامل برای کل آزمودنی ها وجود عامل های شناختی-عاطفی و جسمی را نشان داد. روش تحلیل عامل برای دانشجویان دختر و پسر به تفکیک انجام شد. از نظر میزان افسردگی، بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنادار نبود اما دانشجویان دوره کارشناسی نسبت به دانشجو یان دوره کارشناس ی ارشد بطور معنادار ی نمرات بالاتری کسب کردند. هم چنین دانشجویان الگوهای متفاوتی از علائم را نشان دادند. در مجموع یافته های این پژوهش روایی و پایایی قابل قبول آزمون افسردگی بک - 2 در دانشجویان ایرانی را نشان داد. الگوی نوع علائم در دانشجویان دختر و پسر متفاوت و شدت علائم افسردگی با سطح تحصیلات دانشجویان ارتباط داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of the Beck Depression Inventory-II in Iranian University Students

نویسنده [English]

  • Changiz Rahimi
چکیده [English]

The Beck Depression Inventory is probably the most widely used self-report questionnaire for measurement of depression in university students. This study aimed to evaluate the psychometric characteristics of BDI-II and to detect its relation with sexuality and level of education and comparison of severity and type of symptoms in a large Iranian student sample .A sample of 2260 undergraduate and graduate students (66.8% female, 33.2% male) at the University of Shiraz completed BDI-II. We examined the reliability (internal consistency, test-retest) and validity (concurrent, factor analysis) of BDI-II. Then, we compared the rate of depression using independent t-test in male and female students and also in graduate and undergraduate students. In next step, type of depression symptoms in students was analyzed in relation to sexuality and education. The results showed that internal consistency was high (Cronbach's alpha=0.87) and it had an acceptable consistency during the time (r=0.73). The concurrent validity of the BDI-II was supported by positive correlations with different measures (GHQ-28, DASS-21). Factor analysis produced a two-factor solution including cognitive-affective and somatic dimensions for the total sample. The data were also analyzed for sex differences in the factor structure. The difference between boys and girls was not significant but undergraduate students had significantly higher scores than graduate students in BDI-II. Also, students represented various patterns of symptoms. In general, the findings supported the validity and reliability of the BDI-II in an Iranian student sample. The expression of depressive symptoms in Iranian male and female students was different. The severity of depression in students was in relation with the level of education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Beck Depression Inventory-II
  • Validity
  • reliability
  • Student