کاربرد پرسشنامه افسردگی بک – 2 در دانشجویان ایرانی

نویسنده

دانشگاه شیراز

چکیده

پرسشنامه افسردگی بک احتمالا رایج تر ین پرسشنامه خود -گزارش ده ی است که بر ای سنجش افسردگ ی در دانشجو یان استفاده می شود . هدف از انجام ای ن پژوهش بررس ی خصوصیات روانسنجی این پرسشنامه و ارتباط آن با جنسیت و سطح تحص یلات و مقایسه شدت و نوع علائم در گروه بزرگی از دانشجویان ایرانی است. به این منظور تعداد 2260 نفر 66 % دختر و / از دانشجویان دوره های کارشناس ی و کارشناس ی ارشد دانشگاه ش یراز ( 8 %33/2 پسر) این پرسشنامه را تکمیل کردند. بر ای محاسبه پای ایی پرسشنامه از روش های دوباره سنجی و ثبات درونی و برای تعیین روایی از روش های روایی همزمان و روش تحلی ل عاملی استفاده شد . بر ای مقلیس ه می زان افسردگ ی دانشجو یان دختر و پسر و هم چن ین مستقل استفاده شد . در مرحله t دانشجویان دوره کارشناسی و کار شناسی ارشد از آزمون بعد نوع علائم افسردگی در دانشجویان در ارتباط با جنسیت و سطح تحصیلات بررس ی شد . و در طول زمان از (α=0/ نتایج نشان داد پرسشنامه افسردگی بک- 2 از ثبات داخلی بالا ( 87 برخوردار بود. اجراء همزمان این آزمون با پرسشنامه سلامت (r = 0/ پایایی قابل قبولی ( 73 عمومی 28 سوالی و مقیاس افسردگی اضطراب و استرس 21 سوالی نشان داد این آزمون از روایی همزمان خوبی برخوردار است. انجام تحلیل عامل برای کل آزمودنی ها وجود عامل های شناختی-عاطفی و جسمی را نشان داد. روش تحلیل عامل برای دانشجویان دختر و پسر به تفکیک انجام شد. از نظر میزان افسردگی، بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنادار نبود اما دانشجویان دوره کارشناسی نسبت به دانشجو یان دوره کارشناس ی ارشد بطور معنادار ی نمرات بالاتری کسب کردند. هم چنین دانشجویان الگوهای متفاوتی از علائم را نشان دادند. در مجموع یافته های این پژوهش روایی و پایایی قابل قبول آزمون افسردگی بک - 2 در دانشجویان ایرانی را نشان داد. الگوی نوع علائم در دانشجویان دختر و پسر متفاوت و شدت علائم افسردگی با سطح تحصیلات دانشجویان ارتباط داشت.

کلیدواژه‌ها