مقایسه نتایج پاسخ‌دهی به آزمون رورشاخ در نمونه 13 ساله غیر بالینی شهرقم با نمونه مشابه آن در نظام جامع اکسنر (2003)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی نتایج نمونه غیر بالینی ۱۳ ساله ایرانی درآزمون رورشاخ و مقایسه آن با یافته‌های نمونه غیر بالینی و غیر ایرانی (اکسنر، ۲۰۰۳) در سنین مشابه بوده است.
روش: برای دستیابی به این هدف، ۹۸ نمونه ۱۳ ساله (46 پسر و52 دختر) که در پایه اول مقطع متوسطه اول مشغول به تحصیل بودند از ۴ منطقه آموزش و پرورش شهر قم به عنوان آزمودنی انتخاب شدند و آزمون رورشاخ در مورد آن‌ها اجرا شد. نتایج با استفاده ازآزمون تی تحلیل شد.
نتایج: مقایسه بین دو گروه 13 ساله ایرانی و اکسنر نشان داد که تفاوت‌های معناداری بین  دو نمونه دربرخی از متغیرهای گستره، تعیین‌کننده، محتوا و پاسخ‌های رایج وجود دارد. به عنوان مثال در شاخص گستره، پاسخ کل لکه در نمونه ایرانی کمتر و پاسخ  جزئی‌نگر در نمونه ایرانی بیشتر از نمونه اکسنر می‌باشد.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه نمونه‌ها از دو فرهنگ متفاوت انتخاب شده بودند، مهمترین علت تفاوت‌های مشاهده شده می‌تواند ناشی از اختلافات فرهنگی میان دو جامعه ایرانی و آمریکائی باشد. می‌توان گفت که احتمال دارد با توجه به انتظاراتی که فرهنگ و جامعه ایرانی از افراد دارد، افراد ایرانی در ابراز هیجانات و عواطف خود محتاط باشند و سعی کنند که آن‌ها را به صورت کنترل‌شده‌ای ابراز کنند و میزان بیشتری از افسردگی را نیز تجربه نمایند.

کلیدواژه‌ها


1- اکسنر، جان (۱۳۹۲). آزمون رورشاخ: نظام جامع، ترجمه ابوفاضل حسینی نسب و علی اثنان عشریه. تهران: انتشارات ارجمند. 2- مارنات،گراث (۱۳92). راهنمای سنجش روانی، ترجمه حسن پاشا شریفی و محمدرضا نیکخو. تهران: انتشارات رشد. 3- پاشا شریفی، حسن (۱۳۹۰). نظریه و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت. تهران: انتشارات سخن. 4- Weiner, I. B (2001). Advancing the Science of Psychological Assessment: the Rorschach Inkblot method as Examplor. Psychological Assessment, 13(4), pp. 423-432. 5- Exner, J.E., & Weiner, I.B (1995). The Rorschach: a comprehensive system: Vol.3. Assessing Children And Adolescents (2nd). New York: Wiley 6- Exner, J.E. (2006). The Rorschach: a comprehensive system: Vol.3. Assessing Children And Adolescents. New York: Wiley. 7- Dana, R. H. (1993). Multicultural Assessment Perspective for Professional Psychology. Boston, MA: Allyn & Bocan. 8- pitrowski, C. et al. (1993). Projective Techniques: An International Perspective. Psychological Report, 72,pp. 179-182. 9- Howes, R, D., & Deblassie, R. R (1989). Modal Errors in the Cross Cultural Use of the Rorschach. Journal of Multicultural Counseling m 17(2), pp. 79-84. 10- Hansen, k. G. (2007). Rorschach Comprehensive System Data for a Sample for 75 Danish 9-year-old children: A pilot study. Journal of Personality Assessment, 89 (1), pp. 52-59. 11- Salcuni, S. et al. (2007). Rorschach Comprehensive System Data for Two Samples of Non-patient Children from Italy: 75 Aged 5-7 years and 148 Aged 8-11 years. Journal of Personality Assessment, 89 (1), pp. 85-90. 12- Matsumoto, M. et al. (2007). Rorschach Comprehensive System Data for a Sample of 190 Japanese Non-patient children at Five Ages. Journal of Personality Assessment, 89(1), pp.103-112. 13- Hamel, M. et al. (2007).Rorschach Comprehensive System Data for 100 Non-patients Children from United States in two Age groups. Journal of Personality Assessment, 89(1), pp.174-182. 14- Silva, D. et al (2007). Rorschach Comprehensive System Data for Sample of 357 Portuguese Children at Five Ages. Journal of Personality Assessment, 89(1), pp. 131-141. 15- Valentino, M., et al. (2007). Rorschach Comprehensive System Data for Sample of 42 Non-patient Mexican American Children from United State. Journal of Personality Assessment, 89 (1), pp. 183-187. 16- Sanches, R. K., et al. (2012). Rorschach Comprehensive System Data for a Sample for 211 Non- patient Children in Brazil. Journal of Personality Assessment, 94(3), pp. 267-275. 17- Tibon, Sh. (2012). Rorschach Comprehensive System (CS) Reference Data for Israeli Adolescents. Journal of Personality Assessment, 94 (3), pp. 276-286. 18- Casillo Jardim Maran., M. Regina Pasian., S. Kato Okino., E T. (2015). Normative Study of Rorschach (Parisian School) for Brazilian Adolescents. Paideia, 25(62), pp. 333-342. 19- Carstairs Kari,.et al. (2018). A Normative Study in England With the Rorschach Comprehensive System. Rorschachiana. 39(2), pp. 105-134. 20- شعیری، محمدرضا؛ منصور، محمود؛ دادستان، پریرخ: اژه ای، جواد (۱۳۷۹). وارسی مقایسه ای نمرات Z آزمون رورشاخ در آزمودنی های سطوح عینی و انتزاعی. مجله روانشناسی، دوره 4، شماره2، صص 115-130. 21- شعیری، محمدرضا (۱۳۸۲). مقایسه متغیرهای مربوط به آزمون رورشاخ در آزمودنی های سطوح عینی و انتزاعی. مجله دانشور رفتار،دوره 10، شماره 1، صص 48-41 22- دلاوری، مریم (۱۳۸۸). بررسی نتایج نمونه غیر بالینی ۹ ساله ایرانی در پاسخ دهی به آزمون رورشاخ و مقایسه آن با نتایج نمونه های مشابه غیر ایرانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شاهد. 23- محسنی زاده، معصومه (۱۳۹۲). بررسی نتایج نمونه غیر بالینی 11 ساله ایرانی در پاسخ دهی به آزمون رورشاخ و مقایسه آن با نتایج نمونه های مشابه غیر ایرانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شاهد. 24- کریمی،رضا ( 1393). بررسی شاخص‌های اختلال تفکر و اختلال عاطفه آزمون رورشاخ در نوجوانان مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I.پایان نامه کارشناسی ارشد،تهران: دانشگاه علامه طباطبایی(ره). 25- کاشفی، نسیم؛ شعیری، محمدرضا؛ اصغری مقدم، محمدعلی (۱۳۹۰). بررسی نتایج نمونه غیر بالینی ۹ ساله ایرانی در پاسخ دهی به آزمون رورشاخ و مقایسه آن با نتایج نمونه های مشابه غیر ایرانی. پایان نامه کارشناسی،تهران: دانشگاه شاهد. 26- کاشفی، نسیم؛ شعیری، محمدرضا؛ اصغری مقدم، محمدعلی (1395). وارسی پایایی آزمون رورشاخ در کودکان 10 ساله ایرانی بر اساس نظام جامع اکسنر،روان شناسی بالینی و شخصیت،دوره 14،شماره 2 ،صص ۱۴۵-۱۵6. 27- نوری،علی؛ محمدخانی، شهرام (۱۳۹۵). مقایسه پاسخ های کودکان شهری و روستایی به کارت های رورشاخ. پژوهش در سلامت روان شناختی،دوره10، شماره 1،صص 67-61 . 28- هادئی،نفیسه (1395). بررسی نتایج نمونه غیربالینی 12 ساله ایرانی در پاسخ‌دهی به آزمون رورشاخ و مقایسه آن با نمونه‌ های مشابه غیر ایرانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شاهد. 29- هادئی،نفیسه؛ شعیری، محمدرضا (1396). مقایسه ی متغیرهای رورشاخ بر اساس نظام جامع اکسنر (2003) در گروه های سنی 7-5 ساله، 9ساله، 10ساله، 11ساله، 12ساله. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت ، سال4، شماره4،صص 86-69. 30- حسینی نسب، ابوفاضل (1390). میزان نقص ایگوی والدین کودکان اسکیزوفرن و عادی با استفاده از نمایه نقص ایگوی آزمون رورشاخ. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی(ره). 31- رضایی، مهدی؛ مخبر دزفولی، علی رضا؛ سپهوندی، محمدعلی؛ سلیمانی، علی؛ اعظمی، سعید (۱۳۹۳). کارایی شاخص افسردگی آزمون رورشاخ در تشخیص افسردگی اساسی. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، سال13، شماره 5، صص 599-607. 32- انباری میبدی، نگین؛ طالع پسند، سیاوش؛ رحیمیان بوگر، اسحاق (۱۳۹۳). پروفایل شخصیتی بیماران وابسته به متامفتامین بر اساس آزمون رورشاخ. اصول بهداشت روانی،سال 3،شماره 16 ،صص 483-476. 33- خردپی، زهرا (۱۳۹4). مقایسه پاسخ های افراد مبتلا به افسردگی و اضطراب با افراد سالم به کارت های رورشاخ. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز. 34- منتشلو،سمیه (1394). مقایسه نتایج مربوط به متغیرهای آزمون رورشاخ در افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی با افراد غیرمبتلا. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شاهد. 35- منتشلو، سمیه؛ شعیری، محمدرضا؛ حیدری نسب، لیلا (1395). مقایسه ی مولفه های شناختی- ادراکی و سازگاری در افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و افراد غیرمبتلا. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، سال 3، شماره4، صص 60-48. 36- منتشلو، سمیه؛ شعیری، محمدرضا؛ حیدری نسب، لیلا (1396). مقایسه ویژگیهای شخصیتی افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی، تطبیق جنسیت داده وتطبیق جنسیت نداده. دو ماه نامه دانشور پزشکی، دوره 24، شماره130 ،صص66-55. 37-مای لی، ر؛ زبرتو، پ. (۱۳۸۷). ساخت، پدید آیی و تحول شخصیت، ترجمه محمود منصور تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 38- Exner, J.E. (1993). The Rorschach: a comprehensive system: Vol.1. Basic Foundations (3rd ed). New York: Wiley. 39-رحمانی، فاتح (۱۳۸۳). اعتبار یابی شاخص افسردگی و شاخص مقابله نارسا در آزمون رورشاخ. فصلنامه روانشناسی تحولی روانشناسان ایرانی، دوره 1،شماره ۲، صص 30-16. 40- Exner, J.E. Gregory J. M.,Donald J. V.(2001). Superiority of Form% Over Lambda for Research on the Rorschach Comprehensive System. Personality Assessment,76(1), pp. 68-75. 41- Meyer, G. (2002). Exploring Possible Ethnic Differences and Bias in the Rorschach Comprehensive System. Journal of Personality Assessment, 78(1), pp. 104-129. 42- Perry, W., McDougall., A & Viglione, D Jr. (1995). A Five-Year Follow-up on the Temporal Stability of the Ego Impairment Index. Journal of Personality Assessment.64(1), pp. 112-118. 43- پیغمبری، آذرالسادات؛ شعیری، محمدرضا؛ تمنایی فر، محمدرضا: دلاوری، مریم (1392). بررسی پایایی آزمون رورشاخ بر اساس نظام جامع اکسنر. مجله شخصیت و تفاوتهای فردی، سال 2، شماره 3، صص 52-71. 44- رحمانی، فاتح؛ صالحی، مهدی (۱۳۸6). کاربرد آزمون رورشاخ در تشخیص اختلال اضطراب تعمیم یافته. فصلنامه روان شناسی تحولی: روان شناسی ایرانی،دوره 4، شماره14، صص ۱6۷-۱۵۵. 45- Abel, T. M., & Hsu, F. L. K. (1949). Some aspects of personality and Chinese as revealed by the Rorschach Test. Journal of Projective Techniques, 13(3), pp. 285-301. 46- Draguns, J. G.,Haley, E. M.,&Philips, L.(1967).Studies of the Rorchach content :A review of the research literature: Part 1. Traditional content categories. Journal of Projective Techniques and personality Assessment, 31(6), pp. 3-32 47- Abel, T.M. (1973).psychology Testing Cultural Context. New Haven. Connecticut: Collage and University Press. 48- Nakamura, N, et al (2007). Rorschach Comprehensive System Data for a Sample of 240 Adult Non-patient from Japan, Journal of Personality Assessment, 89(1), pp. 97-102. 49- Mattlar, C. et al. (1993). The issue of Popular Response. British Journal of Projective Psychology. 38 (1), pp. 53-62 50- Cuellar. I. (1998). Cross- Cultural Clinical Psychological Assessment of Hispanic Americans, Journal of Personality Assessment, 70(1), pp. 71-86.. 51- Yang, K (1981). Social Orientation and Individual modernity among Chinese Students in Taiwan. Journal of Social Psychology, 113 (2), pp.159-170.