نقش عوامل شخصیتی و انگیزشی در استفاده از فیس‌بوک

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

مقدمه: امروزه فیس‌بوک به‌عنوان یکی از مطرح‌ترین تارنماهای شبکه اجتماعی شناخته‌شده است و عوامل متعددی ازجمله شخصیت و انگیزه‌های فردی می‌تواند در نحوه چگونگی و میزان استفاده کاربران از این تارنمای شبکه اجتماعی تأثیرگذار باشد. این مطالعه باهدف بررسی نقش عوامل شخصیتی و انگیزشی کاربران در استفاده از فیس‌بوک انجام شد.

روش: شرکت‌کنندگان 540 نفر از کاربران عضو فیس‌بوک بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شدند. همه آن‌ها فرم الکترونیکی پرسشنامه پنج عاملی نئو و پرسشنامه سنجش انگیزه و عملکرد کاربران فیس‌بوک سمنان را تکمیل کردند. داده‌ها با روش همبستگی کاننی تحلیل شدند.

نتایج: یافته‌ها نشان داد سطوح بالای روان‌رنجورخویی و سطوح پایین وظیفه‌شناسی بیشتر از عملکردهای تبادلی/گروهی و ارتباطی استفاده می‌کنند. سطوح بالای روان‌رنجورخویی و سطوح پایین سازگاری با سطوح بالای انگیزه‌های فرار از واقعیت و عادت مرتبط بود. سطوح بالای انگیزه‌های خود بیانگری، ارتباطی و فرار از واقعیت با عملکردهای ارتباطی، تبادلی/گروهی و خبری/دریافت اطلاعات مرتبط بود.

بحث و نتیجه‌گیری: انگیزه و ویژگی‌های شخصیتی کاربران ایرانی می‌توانند به‌عنوان عامل‌های پیش‌بینی کننده عملکرد آن‌ها در فیس‌بوک مطرح باشند.

کلیدواژه‌ها