اثربخشی مداخله فراشناختی بر اضطراب، تصویربدنی و سایر علائم مبتلایان به اختلال بدشکلی بدن (BDD)

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین  اثربخشی مداخله فراشناختی بر اضطراب، تصویربدنی و سایر علائم در مبتلایان به اختلال بدشکلی بدن انجام شد.

روش: این مطالعه نیمه آزمایشی که یک مداخله بالینی تصادفی می‌باشد، با استفاده از روش نمونه‌گیری داوطلبانه، برروی مبتلایان به اختلال بدشکلی بدن از بین مراجعین مراجعه‌کننده به متخصصین جراحی زیبایی و مراکز درمان بیماری‌های پوست، انجام شد. 30 بیمار در دو گروه گواه و آزمایش به روش تصادفی جایگزین شدند. پیش‌آزمون و پس‌آزمون با استفاده از مقیاس اصلاح شده وسواس فکری عملی یل- براون برای اختلال بدشکلی بدن، پرسشنامه تصویربدنی تن فیشر و پرسشنامه اضطراب بک انجام شد. گروه آزمایش طی هشت جلسه هفتگی تحت مداخله فراشناختی قرار گرفت. گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد. نتایج آن به کمک آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه‌وتحلیل شد. علائم بیماران در گروه آزمایش در مرحله پس‌آزمون به طور معناداری کاهش یافته بود.

نتایج: مطالعه نشان داد که درمان فراشناختی در کاهش اضطراب، بهبود تصویر بدنی، و بهبود سایر علائم مبتلایان به اختلال بدشکلی بدن، این بیماران تأثیر معناداری دارد.

بحث و نتیجه‌گیری: مداخله فراشناختی بر روی بهبود علائم بیماران بد شکلی بدن، کاهش اضطراب و بهبود تصویربدنی این بیماران موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها