کنش‌های اجرایی، سبک زندگی و رضایت زناشویی زوجین مبتلا و غیرمبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مقدمه: اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی بزرگ‌سالی، اختلالی شایع و تضعیف‌کننده است که اغلب ناشناخته و درمان نشده باقی می‌ماند زیرا اغلب مبتلایان آن را نمی‌شناسند و در طول عمر فنوتیب‌های مختلفی را شامل می‌شود. هدف از پژوهش حاضر مقایسه کنش‌های اجرایی، سبک زندگی و رضایت زناشویی زوجین مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی با زوجین سالم می‌باشد.
روش: پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه‌ای است. با در نظر گرفتن تعداد متغیرهای پژوهشی، دو گروه متشکل از 25 زوج و درمجموع 50 زوج به شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس تعیین گردیدند. 25 زوج از میان والدین کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی مراجعه‌کننده به مرکز آرن و دبستان‌های نور هدایت و 25 زوج گروه دوم، از میان زوجین غیر مبتلا سطح شهر مشهد انتخاب شدند که به لحاظ سن، تحصیلات، طبقه اقتصادی- اجتماعی با گروه اول همتا شدند. داده‌ها با استفاده از مقیاس درجه‌بندی نارسایی توجه/ فزون‌کنشی بزرگ‌سالان بارکلی، کنش‌های اجرایی بارکلی، سبک زندگی اسلامی کاویانی و پرسشنامه زوجی انریچ گردآوری شد. داده‌ها به‌وسیله‌ی شاخص‌های آمار توصیفی و تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.
نتایج: نتایج نشان داد که کنش‌های اجرایی، سبک زندگی و رضایت زناشویی در زوجین مبتلا به نارسایی توجه/ فزون‌کنشی در مقایسه با زوجین سالم کم‌تر مطلوب است بدین معنا که زوجین مبتلا کنش‌های اجرایی معیوب، سبک زندگی نامطلوب و رضایت زناشویی پایین‌تری را تجربه می‌کنند.
بحث و نتیجه‌گیری: این پژوهش لزوم آگاهی بخشی و در مواردی مداخله‌ی درمانی در مورد زوجین مبتلا، حین مشاوره ازدواج یا بارداری و فرزندپروری را ضروری می‌داند چرا که این اختلال حوزه‌های وسیعی از زندگی فرد را مختل می‌سازد.

کلیدواژه‌ها