اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی مبتنی بر شناخت بر کاهش افسردگی بیماران مبتلا به سرطان

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه: افسردگی، شایع‌ترین واکنش‌های روان­شناختی در بیماران مبتلا به سرطان است که بر وضعیت عملکرد، مدت بستری و حتی نتیجه درمانی بیماران مبتلا به سرطان تأثیر منفی دارد. این پژوهش با هدف بررسی میزان اثربخشی آموزش ذهن ­آگاهی مبتنی بر شناخت برکاهش افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان انجام شد.
روش: روش پژوهش حاضر، ‌نیمه آزمایشی با طرح پیش‌­آزمون - پس‌­آزمون بود و بدین منظور 30  نفر از  بیماران زن و مردکه مبتلا به سرطان و در بیمارستان بستری بودند به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و با روش نمونه‌گیری در دسترس در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. سپس در گروه آزمایش 8 جلسه آموزش ذهن­آگاهی مبتنی بر شناخت ارائه شد. هر دو گروه از طریق پیش‌آزمون و پس‌آزمون با پرسشنامه افسردگی بک مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌­ها از کوواریانس استفاده شد.
نتایج: نتایج بدست آمده نشان دادندکه نمرات پس‌آزمون افسردگی درگروه آزمایش بطور معناداری کمتر از گروه کنترل بود. همچنین تعامل بین نمرات پیش‌آزمون گروه آزمایش وکنترل معنی‌دار نبود؛ بنابراین، فرضیه صفر مبنی بر عدم تفاوت بین دو گروه رد می‌شود.
بحث و نتیجه‌گیری:به نظر می­رسد که آموزش ذهن­آگاهی مبتنی بر درمان شناخت می­تواند افسردگی بیماران مبتلا به سرطان را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها