اثر طرح‌واره‌درمانی بر تاب‌آوری، احساس تنهایی و استقلال عاطفی فرزندان شبه خانواده

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

مقدمه: فقدان پدر و مادر به هر علتی که باشد بر نحوه رشد کودک تاثیر می‌گذارد. کودک بی‌سرپرست از رابطه عاطفی طبیعی محروم است و الگوهای معمول برای روابط متقابل با دیگران را دریافت نمی‌کند. آمار رو به رشد این افراد و آسیب‌های روان‌شناختی وارد بر آن‌ها قابل چشم‌پوشی نیست، بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی طرح‌واره‌درمانی برتاب‌آوری، احساس تنهایی و استقلال عاطفی  فرزندان شبه خانواده است.

روش: طی یک پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل 21 نفر از بین فرزندان شبه خانواده کلینیک مددکاری اجتماعی اندیشه نیک، با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (11 نفر گروه آزمایش و 10 نفر در گروه کنترل). گروه‌ها در ابتدا و انتهای پژوهش از نظر تاب‌آوری، احساس تنهایی و استقلال عاطفی مورد آزمون قرار گرفتند سپس گروه آزمایش به مدت دو ماه (10 جلسه 60 دقیقه ای) تحت طرح‌واره‌درمانی قرار گرفتند.

نتایج: تحلیل مانکوا نشان داد طرح‌واره‌درمانی بر افزایش تاب‌آوری، احساس تنهایی و استقلال عاطفی اثربخش بوده است (p<0.05).

بحث و نتیجه‌گیری: می‌توان از طرح‌واره‌درمانی به عنوان مداخله‌ای مفید که بر تاب‌آوری، احساس تنهایی و استقلال عاطفی فرزندان شبه خانواده اثر دارد سود جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Schema Therapy on Resilience, Feeling Lonely and Emotional Independence of Orphan Children

نویسندگان [English]

  • Mastane Moradhaseli 1
  • Mosayeb Yarmohamadi Vasel 2
چکیده [English]

Introduction: Lack of parents influences on child’s growth. An orphan child is deprived of emotional relationship and does not receive the usual pattern of interaction with others. The growing statistic of these people and psychological trauma exerted on them could not be overlooked. Thus, the purpose of the research is to investigate the effectiveness of schema therapy on resilience, feeling lonely and emotional independence of orphan children.
Method: During a quasi-experimental study with pretest posttest, 21orphans were selected from Andishe Nik Social Work Clinic by available sampling and randomly divided into two experimental (11 individuals) and control group (10 individuals). The groups were tested both at the beginning and end of the study. Then experimental group received schema therapy treatment for two months (10 60-minute sessions).
Results: MANCOVA analysis showed that schema therapy has been effective in increasing resilience, feeling lonely and emotional independence (p<0.05).
Discussion and conclusion: Schema therapy could be used as a suitable intervention which affects the resilience, feeling lonely and emotional independence of orphan children.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schema Therapy
  • Resilience
  • Feeling Lonely
  • Emotional Independence
  • Orphan Children