ارزیابی مدل تنظیم هیجانی اختلال اضطراب فراگیر در تبیین ادراک درد

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

2 دانشگاه ارومیه

3 دانشگاه تبریز

چکیده

مقدمه: درد، عمومی‌ترین فشار روانی است که انسان با آن مواجه می‌شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین برازش مدل تنظیم هیجان اختلال اضطراب فراگیر در تبیین ادراک درد بیماران مبتلا به درد مزمن انجام گردید.
روش: نمونه پژوهش شامل 210 نفر مراجعه‌کنندگان به کلینیک‌های تخصصی درد شهر رشت بود که بر اساس مصاحبه بالینی دارای نشانگان اختلال اضطراب فراگیر بودند و به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه‌های ادراک درد، دشواری‌های تنظیم هیجان، بیانگری هیجانی، آلکسی تیمیا، فراخلق و کنترل عاطفه را تکمیل کردند. جهت تحلیل داده‌ها، شاخص‌های توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و روش معادلات ساختاری استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد که متغیر تنظیم هیجان دارای اثر مستقیم بر متغیر ادراک درد می‌باشد (P<0.01). همچنین متغیرهای بیانگری، فراخلق، کنترل عاطفه و الکسی تیمیا دارای اثر مستقیم بر متغیر تنظیم هیجان و اثر غیر مستقیم بر متغیر ادراک درد می‌باشند (P<0.01).
بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که تنظیم هیجانی می‌تواند در میزان ادراک درد بیماران مبتلا به درد مزمن نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها