ارزیابی مدل تنظیم هیجانی اختلال اضطراب فراگیر در تبیین ادراک درد

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

2 دانشگاه ارومیه

3 دانشگاه تبریز

چکیده

مقدمه: درد، عمومی‌ترین فشار روانی است که انسان با آن مواجه می‌شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین برازش مدل تنظیم هیجان اختلال اضطراب فراگیر در تبیین ادراک درد بیماران مبتلا به درد مزمن انجام گردید.
روش: نمونه پژوهش شامل 210 نفر مراجعه‌کنندگان به کلینیک‌های تخصصی درد شهر رشت بود که بر اساس مصاحبه بالینی دارای نشانگان اختلال اضطراب فراگیر بودند و به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه‌های ادراک درد، دشواری‌های تنظیم هیجان، بیانگری هیجانی، آلکسی تیمیا، فراخلق و کنترل عاطفه را تکمیل کردند. جهت تحلیل داده‌ها، شاخص‌های توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و روش معادلات ساختاری استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد که متغیر تنظیم هیجان دارای اثر مستقیم بر متغیر ادراک درد می‌باشد (P<0.01). همچنین متغیرهای بیانگری، فراخلق، کنترل عاطفه و الکسی تیمیا دارای اثر مستقیم بر متغیر تنظیم هیجان و اثر غیر مستقیم بر متغیر ادراک درد می‌باشند (P<0.01).
بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که تنظیم هیجانی می‌تواند در میزان ادراک درد بیماران مبتلا به درد مزمن نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Emotion Regulation Model of Generalized Anxiety Disorder to Explain Pain Perception

نویسندگان [English]

 • Samereh Asadi Majreh 1
 • Firouzeh Sepehrian Azar 2
 • Ali Esazadegan 2
 • Hamid Poursharifi 3
چکیده [English]

Introduction: Pain is the most generalized mental stress that human faces it. The current research has been done to determine the fitness of emotion regulation model of generalized anxiety disorder to explain pain perception in patient with chronic pain.
Method; The statistical sample consisted of 210 patients referred to pain clinics in Rasht, Iran who had generalized anxiety disorder symptoms based on clinical interview. They were selected by available sampling and completed perception of pain, emotion dysregulation, and Alexithymia (TAS), meta-mood and affect control questionnaire. Data were analyzed by descriptive measures of frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s correlation coefficient and structural equation model.
Results: Results showed that emotion regulation has a direct effect on pain perception (p<0.01). Moreover, variables such as expressiveness, meta-mood, affect control and Alexithymia have direct effect on emotion regulation and indirect effect on pain perception.
Discussion and conclusion: Findings show that emotion regulation could be effective in the degree of pain perception in patient with chronic pain.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alexithymia
 • Generalized Anxiety
 • Emotional Expressiveness
 • Emotion Regulation
 • Pain
 • Meta-Mood
 • Affect Control