پیش‌بینی تعالی پس از آسیب بر اساس گشودگی به تجربه و درک از خود با میانجی‌گری حمایت اجتماعی در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از حادثه: مدل‌یابی معادلات ساختاری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف ارائه مدل معادلات ساختاری برای پیش‌بینی تعالی پس از آسیب بر اساس گشودگی به تجربه و درک از خود با میانجیگری حمایت اجتماعی در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از حادثه مورد بررسی قرار گرفت.
روش: به دلیل محدودیت حجم جامعه کلیه جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از حادثه ساکن شهر ساوه که تعداد آن‌ها 300 نفر بود به روش سرشماری به‌عنوان واحد نمونه انتخاب شدند. آزمودنی‌ها به پرسشنامه گشودگی به تجربه (سانگ وو، 2013)، درک از خود (بک و آستین، 1978)، حمایت اجتماعی (شربورن و استوارت، 1991) و تعالی پس از آسیب (تدسکی و کالهون، 1996) پاسخ دادند. روش آماری پژوهش حاضر برای تحلیل داده‌ها تحلیل مسیر بود.
نتایج: با توجه به مدل برازش یافته، یافته‌ها نشان داد درک از خود، گشودگی به تجربه و حمایت اجتماعی اثر مستقیم و مثبت بر تعالی پس از آسیب دارند. درک از خود و گشودگی به تجربه، علاوه بر تأثیر مستقیم، به‌صورت غیرمستقیم و با واسطه حمایت اجتماعی نیز بر تعالی پس از آسیب جانبازان تأثیر داشتند. درک از خود، حمایت اجتماعی و گشودگی به تجربه به ترتیب بیشترین سهم را در پیش‌بینی تعالی پس از آسیب داشتند.
بحث و نتیجه‌گیری: با افزایش درک از خود و گشودگی به تجربه، میزان حمایت اجتماعی افزایش یافته و این امر درنهایت به افزایش تعالی پس از آسیب در بین جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از حادثه منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prediction of Post-traumatic Growth Based on Openness to Experience and Self-Concept by Mediating of Social Support in Veterans with PTSD: A Structural Equations Modeling

نویسندگان [English]

  • Atefeh Hosseinloo 1
  • Farhad Jomehri 2
  • Hooman Namvar 3
چکیده [English]

Introduction: The purpose of the study was to present a structural equation model to predict post-traumatic growth based on openness to experience and self-perception by mediating of social support in veterans with PTSD.
Method: Due to the limited size of population living in Saveh, Iran, all veterans with PTSD who were 300 individuals were selected by census method. Subjects responded to questionnaires of Openness to Experience (Woo et al,. 2014), Self-Concept (Beck and Steer, 1987), Social Support (Sherbourn and Stewart, 1991) and post-traumatic growth (Tedeschi and Calhoun, 1996). Data were analyzed by path analysis.
Results: According to the adjusted model, results showed that self-concept, openness to experience and social support has direct and positive effect post-traumatic growth. In addition to direct effect, self-concept and openness to experience have indirect effect on post-traumatic growth of veterans by mediation of social support. Self-concept, social support and openness to experience have the most contribution in predicting the post-traumatic growth, respectively.
Discussion and Conclusion: The degree of social support has increased by the increase of self-concept and openness to experience and this eventually leads to the increase of post-traumatic growth among veterans with PTSD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Post-traumatic Growth
  • Openness to Experience
  • self-concept
  • Social support