نقش میانجی‌گری نستوهی خانواده در رابطه با الگوی ارتباطی خانواده در راستای حل مسئله و به زیستی خانواده

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقدمه: بر اساس مدل تاب‌آوری در تنیدگی، سازگاری و انطباق خانواده چهار حوزه‌ی مهم در زندگی وجود دارند که تنیدگی در آن‌ها وارد می‌شود و بنابراین حفظ تعادل و هماهنگی در این حوزه‌ها در راستای رسیدن به انطباق بسیار مهم است. یکی از این حوزه‌ها، به زیستی می‌باشد. اگرچه پژوهش‌های بسیاری به بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر به زیستی فردی پرداخته‌اند اما یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که متغیرهایی در سطح خانواده می‌توانند تأثیر عمیقی بر به زیستی فردی داشته باشند. الگوی ارتباطی خانواده در راستای حل مسئله و نستوهی خانواده متغیرهایی هستند که در این پژوهش به‌عنوان عوامل مؤثر بر به زیستی اعضای خانواده مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بدین ترتیب هدف پژوهش حاضر بررسی این سؤال است که آیا نستوهی خانواده در رابطه‌ی بین الگوی ارتباطی خانواده در راستای حل مسئله و به زیستی خانواده نقش میانجی‌گری دارد؟
روش: این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه‌ی آماری شامل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بود که از میان آن‌ها 389 نفر نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب و از نظر الگوی ارتباطی خانواده در راستای حل مسئله، نستوهی خانواده و به زیستی خانواده مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: نشان داد که نستوهی خانواده در رابطه‌ی بین الگوی ارتباطی خانواده در راستای حل مسئله و به زیستی خانواده نقش میانجی‌گری دارد.
بحث و نتیجه‌گیری: بدین ترتیب الگوی ارتباطی حمایتی که الگوی مثبت و مؤثر خانواده در راستای حل مسئله است، یکی از ویژگی‌های خانواده‌ی نستوه است که در نهایت منجر به افزایش سطح به زیستی تجربه شده توسط اعضای خانواده می‌شود.

کلیدواژه‌ها