پنج عامل بزرگ شخصیت، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و موفقیت علمی دانش‌پژوهان جوان

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش، بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و موفقیت علمی دانش‌پژوهان جوان بوده است.

روش: طرح پژوهش در این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و پیش‌بین بوده است. تعداد 164 نفر (119 پسر و 45 دختر) دانش‌پژوه در باشگاه دانش‌پژوهان جوان به روش سرشماری در تابستان 90 در پژوهش شرکت کردند. مقیاس شخصیتی  5 عاملی نئو  و مقیاس راهبردهای انگیزشی-یادگیری ینتریچ  توسط شرکت‌کنندگان تکمیل گردید. میزان موفقیت علمی نیز بر اساس نوع مدال (طلا، نقره و برنز) کسب‌شده اندازه‌گیری شد. برای تحلیل داده ها با کمک  اس. پی. اس. اس از شاخص‌ها و روش‌های آماری شامل میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل تشخیص استفاده شد.

نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که بین ویژگی‌های شخصیتی با بعضی از مؤلفه‌های راهبرهای انگیزشی-یادگیری همبستگی وجود دارد (0.05p<) و (0.01p<). نتایج تحلیل واریانس یک‌طرفه نشان داد بین متغیرهای «وظیفه‌شناسی»، «کمک طلبی» و «ارزش‌گذاری نسبت به هدف» با موفقیت علمی تفاوت معناداری وجود دارد (0.05p<). همچنین نتایج تحلیل تشخیص نشان داد از بین کلیه متغیرهای پیش‌بین، «وظیفه‌شناسی»، «سازگاری» و «خود نظم دهی فراشناختی» با توان بیشتری میزان موفقیت علمی و کسب نوع مدال را پیش‌بینی نموده است. درمجموع متغیرهای پیش‌بین توانسته‌اند 54.6 درصد از واریانس موفقیت علمی (کسب مدال طلا، نقره یا برنز) را پیش‌بینی نمایند.

بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که ویژگی‌های شخصیتی با بسیاری از راهبردهای خودتنظیمی یادگیری همبستگی دارد و بعضی از ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای خودتنظیمی یادگیری می‌توانند میزان موفقیت علمی دانش‌پژوهان را پیش‌بینی نمایند. لذا توجه به‌سلامت ویژگی‌های شخصیتی و تقویت مهارت‌های یادگیری-انگیزشی برای کمک در ارتقای علمی دانش آموزان و دانش‌پژوهان توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها