پنج عامل بزرگ شخصیت، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و موفقیت علمی دانش‌پژوهان جوان

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش، بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و موفقیت علمی دانش‌پژوهان جوان بوده است.

روش: طرح پژوهش در این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و پیش‌بین بوده است. تعداد 164 نفر (119 پسر و 45 دختر) دانش‌پژوه در باشگاه دانش‌پژوهان جوان به روش سرشماری در تابستان 90 در پژوهش شرکت کردند. مقیاس شخصیتی  5 عاملی نئو  و مقیاس راهبردهای انگیزشی-یادگیری ینتریچ  توسط شرکت‌کنندگان تکمیل گردید. میزان موفقیت علمی نیز بر اساس نوع مدال (طلا، نقره و برنز) کسب‌شده اندازه‌گیری شد. برای تحلیل داده ها با کمک  اس. پی. اس. اس از شاخص‌ها و روش‌های آماری شامل میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل تشخیص استفاده شد.

نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که بین ویژگی‌های شخصیتی با بعضی از مؤلفه‌های راهبرهای انگیزشی-یادگیری همبستگی وجود دارد (0.05p<) و (0.01p<). نتایج تحلیل واریانس یک‌طرفه نشان داد بین متغیرهای «وظیفه‌شناسی»، «کمک طلبی» و «ارزش‌گذاری نسبت به هدف» با موفقیت علمی تفاوت معناداری وجود دارد (0.05p<). همچنین نتایج تحلیل تشخیص نشان داد از بین کلیه متغیرهای پیش‌بین، «وظیفه‌شناسی»، «سازگاری» و «خود نظم دهی فراشناختی» با توان بیشتری میزان موفقیت علمی و کسب نوع مدال را پیش‌بینی نموده است. درمجموع متغیرهای پیش‌بین توانسته‌اند 54.6 درصد از واریانس موفقیت علمی (کسب مدال طلا، نقره یا برنز) را پیش‌بینی نمایند.

بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که ویژگی‌های شخصیتی با بسیاری از راهبردهای خودتنظیمی یادگیری همبستگی دارد و بعضی از ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای خودتنظیمی یادگیری می‌توانند میزان موفقیت علمی دانش‌پژوهان را پیش‌بینی نمایند. لذا توجه به‌سلامت ویژگی‌های شخصیتی و تقویت مهارت‌های یادگیری-انگیزشی برای کمک در ارتقای علمی دانش آموزان و دانش‌پژوهان توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Big Five-Factor of Personality (NEO-FFI), Self-Regulation Learning Strategies (S-RLS) and Academic Success of Young Researchers

نویسندگان [English]

  • Jamshid Jarareh 1
  • Abdolhamid Razavi 2
چکیده [English]

Introduction: The purpose of the research is to investigate the relationship between personality traits, self-regulation learning strategies and academic success of young students.
Methods: The research design was descriptive of correlation and predictor type. 164 students (119 boys and 45 girls) of Young Student Club participated in the research by census method in summer in 2010. The participants completed NEO Personality Inventory (NEO-FFI) and Motivational Learning Strategies Questionnaire (MSLQ). The degree of academic success was measured by the type of medal (gold, silver or bronze). Data were analyzed by statistical method and indexes including means, standard deviation, Pearson correlation coefficient and discriminant analysis.
Results: The results showed that there’s a correlation between personality traits and some of the motivational-learning strategies components (p<0.05) and (p<0.01). The results of one-way regression analysis showed that there’s a significant difference between conscientiousness, seeking help, and valuation of the targets with academic success (p<0.05). In addition, the results of discriminant analysis showed that variables of conscientiousness, adjustment and meta-cognitive self-regulation predicted academic success and type of medal more than other predictor variables. In general, predictor variables could predict 54.6 percent of the variance of academic success (winning gold, silver and bronze medal).
Discussion and Conclusion: From the findings of the research we can conclude that there’s a correlation between personality traits and many of the self-regulation learning strategies and that some of the personality traits and self-regulation learning strategies can predict the success of young students. Therefore, improving personality traits and reinforcing the motivational learning skill is recommended for improving the academic success of the students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Big five Factor Personality
  • Self-regulating Learning
  • Scientific Success
  • Young Researcher