اعتبار یابی و رواسازی مقیاس بهزیستی شخصی بزرگسالان (PWI-A)

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 دانشگاه تهران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف وارسی ویژگی‌های روان سنجی مقیاس بهزیستی شخصی بزرگسالان در نمونه‌های بالینی و غیر بالینی ایرانی اجرا شده است.

روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی  بوده و نمونه آن شامل دو گروه غیر بالینی (292 نفر دانشجو) و بالینی (137 نفر از مراجعه کنندگان به کلینیک سلامت خانواده و 111 نفر گروه همتا) بوده که به شیوه نمونه گیری خوشه‌ای (گروه غیر بالینی) و مبتنی بر هدف (گروه بالینی) انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه سلامت عمومی(جی. اچ. کیو. -28) و پرسشنامه کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت.

نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که مقیاس یاد شده بر اساس ضریب آلفای کامل (0.89)، و ضریب همبستگی مربوط به باز آزمایی آن (0.79) دارای پایایی مناسبی است. تحلیل عاملی اکتشافی حکایت از اشباع آن از یک عامل داشته و شاخص‌های حاصل از تحلیل عاملی تأییدی برازش متوسط مدل را تأیید نمود. همچنین ضرایب همبستگی به دست آمده حاکی از اعتبار همگرای مقیاس با ابزارهای مشابه می‌باشد.

بحث و نتیجه‌گیری: از یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که مقیاس بهزیستی شخصی بزرگسالان دارای ویژگی های روان سنجی قابل دفاع برای مطالعه کیفیت زندگی جمعیت بزرگسال در ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reliability and Validity of Adults’ Personal Wellbeing Index (PWI-A)

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Nainian 1
  • Amir Nik Azin 1
  • Mohammadreza Shairi 1
  • Mahtab Rajabi 1
  • Zahra Soltaninejad 2
چکیده [English]

Introduction: The purpose of the research is to investigate the psychometric properties of adults’ personal wellbeing index (PWI-A) in Iranian clinical and non-clinical samples.
Method: This is a descriptive research included two non-clinical (992 students) and clinical (137 patients referred to Family Health Clinic and 111 subjects as control group) groups selected by cluster sampling and purpose sampling, respectively. Research tools included: General Health Questionnaire (GHQ) and World Health Organization’s WHOQOL BREEF.
Results: The findings of the research showed that PWI has a suitable reliability based on the total alpha coefficient (0.89) and correlation coefficient of test-retest (0.79). Exploratory factor analysis indicated its situation from one factor and indexes of confirmatory factor analysis confirm the moderate fitness of the model. Moreover, correlation coefficients indicate convergent validity of the scale with similar tools.
Discussion and Conclusion: The findings of the research show that personal wellbeing index – adults PWI-A has good psychometric properties for studying Iranian adults’ quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychometric properties
  • Adults’ Personal Wellbeing
  • Quality of Life Scale